Çıkmış Sorular TUS | Tüm Tus SorularıEylül 2011 Tus Temel Bilimler Soruları

1.     Aşağıdaki kemiklerden hangisi orbita duvarının oluşumuna katılmaz?

A) Os sphenoidale
B) Os frontale
C) Vomer
D) Os zygomaticum
E) Maxilla

 2.     Aşağıdaki eklemlerden hangisi kartilaginöz eklem tipine ait bir alt gruptur?

A) Symphysis
B) Syndesmosis
C) Sutura
D) Sellaris
E) Plana

 

3.     Spermatik kord içerisinde yer alan sinir aşağıdakilerden hangisidir?

A) İliohipogastrik
B) İlioinguinal
C) Kremasterik
D) Subkostal
E) Pudental

4.     Öksürme sonucunda bronchus lobaris superior’dan ağrı duyusunu aşağıdakilerden hangisi taşır?

A) Nervus phrenicus
B) T1-T4 spinal sinirler
C) Nervus laryngealis superior
D) Postganglionik torakal sempatik lifler
E) Plexus pulmonalis’teki Nervus vagus’a ait lifler

 

5.     Nervus accessorius hangi boyun üçgeninin içerisinde yer alır?

A) Trigonum musculare
B) Trigonum occipitale
C) Trigonum submandibulare
D) Trigonum submentale
E) Trigonum caroticum 

6.     Aşağıdaki arterlerden hangisi özofagusun abdomen içindeki kısmını besler?

 

A) A. gastroepiploica dextra
B) A. gastroepiploica sinistra
C) A. gastrica dextra
D) A. gastrica sinistra
E) A. epigastrica superior

7.     Aşağıdaki oluşumlardan hangisi foramen epiploicum’un arka duvarında yer alır?

 

A) Vena portae hepatis
B) Arteria hepatica propria
C) Ductus choledochus
D) Karaciğer
E) Vena cava inferior

8.     Aşağıdaki anatomik yapılardan hangisi dördüncü ventrikülün tabanında yer almaz?

 

A) Sulcus medianus
B) Colliculus facialis
C) Lamina tecti
D) Area vestibularis
E)Trigonum     nervi        vagi

9.     Otitis media’nın komplikasyonu olarak görülen mastoidit, orta kulağın hangi duvarının komşuluğu ile ilişkilidir?

 

A) Dış
B) İç
C) Alt
D) Arka
E) Ön

10. Treitz ligamenti aşağıdaki bağırsak bölümlerinden hangisiyle ilgilidir?

 

A) Flexura coli sinistra
B) Flexura duodenojejunalis
C) Terminal ileum
D) Pars descendens duodeni
E) Pars superior duodeni

11. Aşağıdakilerden hangisi kan-beyin bariyerinde rol alır?

 

A) Astrosit
B) Oligodendrosit
C) Mikroglia
D) Ependimal hücre
E) Schwann hücresi  

12. Protein sentezinin translasyon evresinde, sinyal dizisinin uzamasını durduran yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) mRNA molekülü
B) tRNA molekülü
C) Ribozom reseptörü
D) Sinyal peptidi
E) Sinyal tanıma partikülü

13. Aşağıdakilerden hangisi nöral kristadan gelişmez?

 

A) Baş bölgesinin bağ dokusu
B) Melanositler
C) Spinal ganglion hücreleri
D) Adrenal korteks
E) Pia mater

14. Aşağıdakilerden hangisinde tip II kollajen bulunur?

A) Dermis
B) Tendon
C) Kemik
D) Bazal lamina
E) Hiyalin kıkırdak 

 

15. Endodermal tabakadan iki ayrı tomurcuk hâlinde gelişen ve 6. haftadan sonra rotasyonla birleşerek oluşan organ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mide
B) Karaciğer
C) Pankreas
D) Uterus
E) Duedonum 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi medulla oblongata’da Mbulunan vazomotor merkezin aktivitesini inhibe eder?

A) Serebral hipoksi
B) Serebral hiperkapni
C) Periferik kemoreseptör kaynaklı uyarılar
D) Baroreseptör kaynaklı uyarılar
E) Ağrı yollarından gelen uyarılar 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi iştahı artıran bir peptiddir?

A) Nöropeptid Y
B) Serotonin
C) Leptin
D) Kortikotropin releasing hormon
E) Norepinefrin

 


 

18. Aşağıdakilerden hangisi rigor mortisin nedenidir?

A) Litik enzim aktivitesinde artış

B) ATP’nin tükenmesi

C) Hücre içi Ca+2 konsantrasyonunun azalması

D) SERCA’nın aşırı çalışması

E) Asetilkolinin sinaptik aralıkta azalması

 


 

19. Horizontal düzlemdeki hızlanmaya yanıt veren vestibüler sistem elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Crista ampullaris

B) Ampulla

C) Utriculus

D) Sacculus

E) Cupula

 


 

20. Aşağıdaki sinir tiplerinden hangisi lokal anestetiklerden en fazla etkilenir?

A) Aα

B) Aβ

C) Aγ

D) B

E) C

 


 

21. Aşağıdaki moleküllerden hangisi amfipatik özelliktedir?

A) Glukoz

B) Pirüvat

C) Amonyak

D) Fenilalanin

E) Glisin

 


 

22. Aşağıdakilerden hangisi glikolizi hızlandıran allosterik bir modülatördür?

A) ATP

B) Glukoz 6-fosfat

C) Fruktoz 2,6-bifosfat 

D) Sitrat

E) Alanin

 

 

23. Aşağıdakilerden hangisi kronik alkol tüketimi sonrasında gelişen metabolik bir sonuçtur?

A) Yağ asidi oksidasyonunun aktivasyonu

B) Laktik asidoz gelişimi

C) Ketogenezin inhibisyonu

D) NAD+/ NADH oranının artması

E) Glukoneogenezin artması

 

 

24. Fizyolojik sıvılarda az çözünen ve daha çok hidrofobik R grubu olan aminoasitler içeren yapısal proteinler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Globüler proteinler

B) Fibröz proteinler

C) Şaperonlar

D) İmmünoglobulinler

E) Protein yapıdaki hormonlar

 

25. Aşağıdakilerden hangisi hemoglobine bağlanan bir ligand değildir?

A) Amonyak  

B) 2,3-difosfogliserat

C) Karbondioksit

D) H+ iyonları

E) Karbonmonoksit

 

 26. Aşağıdakilerden hangisi kreatin fosfat sentezinde kullanılmaz?

A) ATP

B) Arjinin

C) Metionin

D) Glisin

E) Histidin

 

 

27. Aşağıdakilerden hangisi glukokortikoidlerin doğrudan etkileri arasında yer almaz?

A) Glukoneogenezin artması

B) Kalsiyum metabolizmasının düzenlenmesi

C) Protein metabolizmasının artması

D) İmmün yanıtın baskılanması

E) Karaciğerde glikojen depolanması

 

 28. Aşağıdakilerden hangisi glukozaminoglikan yapıda bir molekül değildir?

A) Hiyalüronik asit

B) Kondroitin sülfat

C) Sialik asit  

D) Heparan sülfat

E) Keratan sülfat

 

29. Yüksek dansiteli lipoproteinlerin fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekzojen triaçil gliserolleri taşımak

B) Endojen triaçil gliserolleri taşımak

C) Apo CM enzimini aktive etmek

D) Dokudan karaciğere kolesterol taşımak

E) LDL sentezini başlatmak

 

30. Niemann-Pick hastalığı aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliğinde ortaya çıkar?

A) Hekzosaminidaz A

B) Alfa-galaktozidaz

C) Kolesterol esteraz

D) Sfingomiyelinaz

E) Seramidaz

 


 

31. Aşağıdaki enzimlerden hangisinin serum düzeyi kolestazda yükselir?

A) 5’-nükleotidaz            

B) Laktat dehidrogenaz

C) Aldolaz

D) Kolinesteraz

E) Lipaz

 


 

32. Aşağıdakilerden hangisi plazmadaki fonksiyonel enzimlerden biridir?

A) Laktat dehidrogenaz

B) Psödokolinesteraz

C) Sitrat sentaz

D) Gliseraldehit 3-fosfat dehidrogenaz

E) izositrat dehidrogenaz

 


33. Aşağıdakilerden hangisi kompleman sistemini aktive eder?

A) α1antitripsin

B) Seruloplazmin

C) α1-asit glikoprotein

D) C-reaktif protein

E) Tümör nekrozis faktör

 

34. ATP kullanılan reaksiyonlarda gerekli olan mineral aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalsiyum

B) Sodyum

C) Lityum

D) Potasyum

E) Magnezyum

 

 

35. Aşağıdakilerden hangisi paratiroid hormonun etkilerinden biri değildir?

A) Böbreklerden kalsiyum geri emilimini artırma

B) Böbreklerde 25-OH kolekalsiferolün 1α hidroksilasyonunu artırma

C) Böbreklerden fosfat geri emilimini artırma

D) Plazma kalsiyum seviyesini artırma

E) Kemikte osteoklastik rezorpsiyonu artırma

  

36. Sitokin reseptörlerinin ligand-bağımlı aktivasyonundan sonra, reseptörün sitoplazmik kısmı ile etkileşerek aktifleşen sitoplazmik kinaz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Reseptör tirozin kinaz (RTK)

B) Protein kinaz A (PKA)

C) Protein kinaz C (PKC)

D) Janus kinaz (JAK)

E) MAP kinaz (MAPK)
 

37. DNA’daki CTG dizisinin tRNA’daki antikodon karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) CUG  

B) CTG

C) CAG

D) GAC

E) GCC 

 

 

38. De novo pürin nükleotidlerinin sentezi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Glutamin analogları, sentezi inhibe eder.

B) Riboz-5-fosfat yapıya en son katılır.

C) Glisin, öncül bileşiklerden biridir.

D) Formil tetrahidrofolat, formil grubunu verir.

E) Pürin halkasına sahip ilk ürün inosin monofosfattır.

 

 

39. Aşağıdaki inhibitörlerden hangisi elektron transfer tepkimelerinde adenin nükleotid translokazı inhibe eder?

A) Karbonmonoksit

B) Antimisin A

C) Aurovertin

D) Atraktilozid

E) Termogenin

 

 

40. Doku zedelenmesini takiben plazmada aşağıdaki proteinlerden hangisi artmaz?

A) Transferrin 

B) Haptoglobin

C) α1-antitripsin

D) Fosfolipaz A2

E) Plazminojen

 

41. Faja bağlı genetik rekombinasyona ne ad verilir?

A) Konjugasyon

B) Transformasyon

C) Transdüksiyon 

D) Mutasyon

E) Supresyon

 

42. Bakterinin RNA polimeraz enziminde mutasyon olması sonucu aşağıdaki ilaç gruplarından hangisine karşı direnç geliştirmesi beklenir?

A) Florokinolonlar

B) Sulfonamidler

C) Aminoglikozidler

D) Makrolidler

E) Rifampisinler

 

 

43. Aşağıdaki stafilokok enterotoksin tiplerinden hangisi psödomembranöz enterokolite neden olur?

A) A

B) B

C) C

D) D

E) F

 

44. Koyun kanlı ağarda beta hemoliz yapan ve katalaz negatif reaksiyon veren bakteri kolonilerinin pasajı sonrasında, basitrasin ve trimetoprim-sulfametoksazol disklerine dirençli olduğu gözlenmiştir.

        Bu bakteri en büyük olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir?

A) Grup A streptokoklar

B) Grup B streptokoklar

C) Grup C streptokoklar

D) Grup F streptokoklar

E) Grup G streptokoklar

 

 

45. Yetmiş iki yaşındaki kadın hastanın üç gün süren diyareyi takiben sorbitol MacConkey ağarda yapılan dışkı kültüründe sorbitol negatif gram(-) basiller ürüyor.

        Bu bakteri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Enterotoksijenik Escherichia coli

B) Shigella dysenteriae

C) Salmonella Typhi

D) Enteropatojenik Escherichia coli

E) Enterohemorajik Escherichia coli

 

46. Besiyeri ortamında NaCI bulunmasa bile üreyebilen Vibriotürü aşağıdakilerden hangisidir?

A) V. parahaemolyticus

B) V. vulnificus

C) V. damsela

D) V. cholerae

E) V. hollisae

 

47. Aşağıdaki ilaç gruplarından hangisine direncin varlığı “çoklu ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis” susunu gösterir?

A) Rifampisin + Etambutol

B) İzoniazid + Pirazinamid

C) Rifampisin + İzoniazid

D) Etambutol + Pirazinamid

E) Rifampisin + Pirazinamid
 

48. Aşağıdaki viruslardan hangisine karşı klinikte kullanılan etkin bir aşı yoktur?

A) Japon ensefalit virusu

B) İnsan Papilloma virusu

C) Herpes zoster virusu

D) Rotavirus

E) Hepatit C virusu

 

49. Her yaş grubunda görülebilen, gastroenterit, konjunktivit, hemorajik sistit ve solunum yolu hastalıkları gibi çeşitli klinik tablolara neden olan DNA virusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan Boca virusu

B) Adenovirus

C) İnsan Metapneumovirus

D) İnsan Papilloma virusu

E) Herpes simpleks virüs

 

50. RNA yapısında ve onkojenik etkiye sahip virüs aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan T lenfotrofik virusu

B) Adenovirus

C) Herpes virüs

D) Alfavirus

E) Bunyavirus 

51. Aşağıdaki viruslardan hangisinin tanısında hücre kültürü kullanışlı değildir?

A) İnsan Papilloma virusu

B) İnfluenza virusu

C) Adenovirus

D) Rotavirus

E) Enterovirus

 
52. Çocukluk döneminde Hepatit A geçirmiş olan 31 yaşındaki immün sistemi normal bir kişide, akut Hepatit B enfeksiyonunun varlığını aşağıdaki serolojik sonuçlardan hangisi gösterir?

anti-         anti-        HAV-       HAV-

HBsAg       HBc         HBs         IgM           IgG

A) +                 +             –               –              –

B) –                  –             +               –              +

C) +               +               –                –             +

D) +               –                +               –             –

E) –                –                –               +             +

53.   Ketoasidoz atakları ile seyreden kontrolsüz diabetes mellituslu bir hasta antibiyotik tedavisine cevap vermeyen ateş ve kronik sinüzit yakınmalarıyla hastaneye başvuruyor.

        Bu hastada aşağıdakilerin hangisinden şüphelenil-melidir?

A) Histoplazmoz

B) Aspergilloz

C) Kriptokokkoz

D) Zigomikoz

E) Dermatofitoz

54. Aşağıdaki Candida türlerinden hangisi çoğunlukla flukonazol’e duyarlıdır?

 

A) C. albicans 

B) C. krusei

C) C. glabrata

D) C. norvegensis

E) C. inconspicua

55.   Menenjit tanısı ile izlenen bir hastanın beyin-omurilik sıvısı örneğinin mikroskobik incelemesinde kapsüllümaya hücreleri görülüyor.

        Bu bulguya yol açan etken aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Coccidioides immitis

B) Blastomyces dermatitidis

C) Histoplasma capsulatum

D) Candida albicans

E) Cryptococcus neoformans 

 

56. Aşağıdaki parazit formlarının hangisi enfektif değildir?

A) Sistiserkus

B) Rabditiform larva

C) Filariform larva

D) Metaserkarya

E) Ookist

57. Aşağıdaki parazitlerden hangisinin tek ara konağı vardır?

A) Paragonimus westermani

B) Diphyllobothrium latum

C) Taenia saginata

D) Clonorchis sinensis

E) Fasciola hepatica

58. Aşağıdaki interlökin (İL) ve biyolojik fonksiyon eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) IL-1 —  Makrofaj aktivasyonu

B) IL-2 — T hücre inhibisyonu

C) IL-3 — Hematopoez

D) IL-4 — B hücre proliferasyonu

E) IL-8 — Nötrofil kemotaksisi

59. Antikor sentezi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İkincil immün yanıtta IgM, IgG’den daha fazla sentezlenir.

B) Birincil immün yanıtta IgM ve IgG sentezlenir.

C) İkincil immün yanıt, birincil yanıttan daha kısa sürede gelişir.

D) Birincil immün yanıtın gelişmesi antijen dozu ve veriliş yoluna bağlıdır.

E) ikincil immün yanıtta üretilen IgG, serumda uzun süre bulunur.

60. Sınıf I MHC aracılığıyla bir antijene karşı oluşan yanıtta, antijen sunan hücre ve yanıt veren yardımcı T hücre aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Antijen sunan hücre                                 Yanıt veren hücre

A) Dendritik hücreler                                         CD4T

B) Plazma hücreleri                                           CD4T

C) B lenfositler                                                  CD4T

D) Mononükleer fagositler                          CD8T

E) Eritrositler                                                     CD8T

61.   Mycobacterium tuberculosis’e ikincil gelişengranülomatöz iltihap odağında aşağıdakihistopatolojik değişikliklerden hangisinin görülmesikarakteristik değildir?

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu

B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri

C) Lenfositlerden zengin inflamasyon

D) Fibrozis

E) Nekroz

62.   Aşağıdakilerden hangisinin patogenezinde immünkompleks depolanması rol oynamaz?

A) Sistemik lupus eritematozus

B) Serum hastalığı

C) Poststreptokoksik glomerülonefrit

D) Poliarteritis nodosa

E) Otoimmün hemolitik anemi

63.   İnsan Herpes virus 8 aşağıdaki lenfoma tiplerindenhangisinin gelişiminde rol oynar?

A) Primer efüzyon 

B) Afrika tipi Burkitt

C) Lenfoplazmasitik

D) Marjinal zon

E) Mikozis fungoides

64.   Genç sigara içicilerde orta ve küçük arterlerlebirlikte ven ve sinir paketini tutarak ekstrem itelerdeiskemik değişikliklere yol açan vaskülitaşağıdakilerden hangisidir?

A) Ateroskleroz

B) Dev hücreli arterit

C) Tromboanjiitis obliterans

D) Mikroskobik polianjiitis

E) Wegener granülomatozu

65.   Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin patogenezindeEpstein-Barr virusunun rolü gösterilmemiştir?

A) Hodgkin lenfoma

B) Burkitt lenfoma

C) Nazofarenks karsinomu

D) Molluscum contagiosum

E) Enfeksiyöz mononükleoz

66.   Hücre zedelenmesinde ilk görülen değişiklikaşağıdakilerden hangisidir?

A) Apoptoz

B) Hücre şişmesi

C) Yağlanma

D) Atrofi

E) Nekroz

67.   Aşağıdaki deri hastalıklarının hangisinde desmoglein molekülüne karşı gelişen otoantikorlar rol oynar?

A) Psöriazis

B) Eritema nodosum

C) Akne vulgaris

D) Pemfigus vulgaris

E) Liken planus

68.   Geçirilmiş travma hikâyesi olan 42 yaşındaki kadınhastaya memede kitle nedeni ile yapılan mamografidekalsifikasyon odakları saptanmıştır. Yapılan biyopsidekitle çevresinde makrofajlar, iltihabi hücreler, yabancıcisim dev hücreleri ve kalsifikasyon izlenmiştir.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akut mastit

B) Lenfositik mastopati

C) Yağ nekrozu 

D) Periduktal mastit

E) Duktal ektazi  

 

69. Çocukluk çağında posterior fossada en sık görülentümörler, aşağıdakilerin hangisinde birlikteverilmiştir?

A) Menenjiyom, ependimom

B) Pilositik astrositom, medulloblastom

C) Pilositik astrositom, oligodendrogliom

D) Medulloblastom, hemanjiyoblastom

E) Hemanjiyoblastom, ependimom 

70. Aşağıdaki lezyonlardan hangisi beyindehipertansiyon nedeniyle oluşmaz?

A) Laküner enfarktlar

B) Diffüz ensefalopati

C) İntraserebral kanama

D) Subaraknoid kanama

E) Subdural hematom

71. Aşağıdakilerden hangisi over kaynaklı germ hücrelitümörlerden biridir?

A) Sertoli-Leydig hücreli tümör

B) Granüloza hücreli tümör

C) Struma ovarii          

D) Endometrioid tümör

E) Brenner tümörü

 72. Aşağıdaki malign yumuşak doku tümörlerininhangisinde, tanı amaçlı kullanılabilecek spesifik birsitogenetik anomali vardır?

 

A) Leyomiyosarkom

B) Malign fibröz histiositom

C) Malign sinir kılıf tümörü

D) Sinovyal sarkom

E) Anjiyosarkom 

 

73.   α1 -antitripsin eksikliği olan bir hastada aşağıdakiamfizem tiplerinden hangisi görülür?

A) Paraseptal amfizem

B) Panlobüler amfizem

C) Sentriasiner amfizem

D) İrregüler amfizem

E) Büllöz amfizem 

 

74.   Koroner arter aterosklerozu olan bir hastada tıkayıcıtrombüs oluşursa aşağıdaki koroner sendromlardanhangisi gelişir?

A) Akut transmural miyokardiyal enfarkt

B) Stabil olmayan angina

C) Prinzmetal varyant angina

D) Akut subendokardiyal miyokart iskemisi

E) Kronik iskemik kalp hastalığı

75.   Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütü’nünderecelendirmesine göre düşük derece (grade I)glial tümördür?

 

A) Diffüz astrositom

B) Pilositik astrositom

C) Oligodendrogliom

D) Ependimom

E) Pleomorfik ksantoastrositom

76.   Karaciğerde saptanan kistik bir kitle içinde kütikülermembran ve skolekslerin varlığı aşağıdakilerdenhangisinin enfeksiyonunu destekler?

 

A) Clonorchis sinensis

B) Entamoeba histolytica

C) Fasciola hepatica

D) Echinococcus granulosus

E) Ascaris lumbricoides

77. Hücre içi protein yapımında artış, hücreseladaptasyon mekanizmalarından hangisiningelişiminde ana etken olarak rol alır?

A) Metaplazi

B) Displazi

C) Hiperplazi

D) Atrofi

E) Hipertrofi

78. Aşağıdakilerden hangisi malign epitelyal birtümördür?

A) Kistadenom

B) Hepatom

C) Papillom

D) Adenom

E) Matür teratom

79. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde karaciğerdokusunda Mallory cisimleri görülmez?

A) Kronik Hepatit B      

B) Alkolik karaciğer hastalığı

C) Nonalkolik steatohepatit

D) Wilson hastalığı

E) α1 -antitripsin eksikliği

80. Aşağıdakilerden hangisi AIDS’de görülen bir immünişlev bozukluğu değildir?

A) Lenfopeni

B) Neoplazm gelişimine yatkınlık

C) Kemotaksis ve fagositozda azalma

D) Hipogamaglobulinemi

E) Gecikmiş tip aşırı duyarlılıkta azalma

81. Aşağıdakilerden hangisi anksiyete tedavisindekullanılmaz?

A) Buspiron

B) Zaleplon

C) Zolpidem

D) Alprazolam

E) Primidon 

82. Anjiyotensin reseptör blokörleri ile ilgili aşağıdakiifadelerden hangisi yanlıştır?

A) AT1 reseptörlerinin selektif antagonistidirler.

B) Bilateral renal arter stenozunda kullanılabilirler.

C) Öksürük yapıcı yan etkileri, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörlerininkinden azdır.

D) Diyabetik nefropatide proteinüriyi azaltırlar.

E) Bradikinin birikimine yol açmazlar.

83. İlaçların plasentadan geçişlerini sınırlandıran özellikaşağıdakilerden hangisidir?

A) İlaçların lipofilikliğinin yüksek olması

B) İlaçların iyonizasyon oranının düşük olması

C) Plasentada p-glikoprotein ekspresyonunun yüksek olması

D) İlaçların molekül büyüklüğünün küçük olması

E) İlaçların plazma proteinlerine düşük orandabağlanması

84. Adrenerjik sinapsta norepinefrinin etkinliğininsonlandırılmasındaki en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Norepinefrin taşıyıcı ile presinaptik geri alım

B) Sinapsta MAO enzimi tarafından yıkılma

C) Postsinaptik alım

D) Sinapstan difüzyon ile uzaklaştırılma

E) Postsinaptik katekol-O-metiltransferaz enzimi ile yıkılma

85. Aşağıdaki durumların hangisinde asetilkolin esterazinhibitörleri kullanılmaz?

A) Miyastenia gravis

B) Nörojenik mesane

C) Pilokarpin intoksikasyonu

D) Aritmi

E) Glokom

86. Su ve tuz tutucu etkisi olmayan kortikosteroidaşağıdakilerden hangisidir?

A) Hidrokortizon

B) Prednizolon

C) Deoksikortikosteron

D) Deksametazon

E) Fludrokortizon

87. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi gebelerde tokolitiktedavi amacıyla kullanılır?

 

A) Metilergonavin

B) Atosiban

C) Dinoprost

D) Karboprost trometamin

E) Oksitosin

88. Nitrat bileşikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerdenhangisi yanlıştır?

 

A) Arteriollerdeki gevşetici etkisi venlerdekinden dahafazladır.

B) Etkileri nitrik oksit aracılığı ile olur.

C) Guanilat siklazı aktive ederler.

D) Tüm düz kaslar üzerine gevşetici etkileri vardır.

E) Miyokardın oksijen gereksinimini azaltırlar.

89. Ergot alkaloidleri aşağıdaki hastalıklardanhangisinin tedavisinde kullanılmaz?

A) Migren

B) Hiperprolaktinemi

C) Postpartum hemoraji

D) Senil serebral yetersizlik

E) Periferik vasküler vazospazm

90. Aşağıdaki inhalasyon anestetiklerinden hangisininminimum alveolar konsantrasyonu en yüksektir?

A) Halotan

B) Desfluran

C) Nitröz oksit 

D) Enfluran

E) İzofluran

91. Sitomegalovirus tedavisinde kullanılan antiviral ilaçaşağıdakilerden hangisidir?

A) Entekavir

B) Rimantadin

C) Ribavirin

D) Tenofovir

E) Gansiklovir

92. Nifedipin ve benzeri kalsiyum kanal blokörü ilaçverilen hastalarda aşağıdaki yan etkilerden hangisisıklıkla görülür?

A) Çarpıntı

B) Periferal ödem

C) Kuru öksürük

D) Göğüs ağrısı

E) Empotans

93. Aşağıdakilerden hangisi digoksin’in yanetkilerinden biri değildir?

A) Ağız kuruluğu 

B) Konfüzyon

C) Jinekomasti

D) Anoreksi

E) Bulantı

94. Aşağıdaki yapılardan hangisini inerve edensempatik sistemin postsinaptik nöronlarının birkısmı kolinerjik diğer kısmı adrenerjiktir?

A) Ekrin ter bezleri

B) Kalp miyokart hücreleri

C) Kıl folikül hücreleri

D) Adrenal medulla hücreleri

E) İskelet kas damarları

95. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin sedatifetkisi fazladır?

A) Haloperidol

B) Klozapin

C) Klorpromazin 

D) Flufenazin

E) Risperidon

96. Aşağıdakilerden hangisi Faz II metabolizmareaksiyonlarından biri değildir?

A) İlaç moleküllerinin fonksiyonel grubunun endojen glukuronidasyonu

B) İlacın faz I metabolitinin endojen glutatyon ile konjugasyonu

C) İlaç moleküllerinin sülfat ile konjugasyonu

D) İlaç moleküllerinin ester veya amid bağlarının hidrolizi

E) İlacın faz I metabolitinin asetilasyonu 

 

97. 5-HT ve dopamin’e kıyasla, noradrenalin için dahaselektif bir geri alım inhibitörü olan antidepresanilaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sertralin

B) Trazodon

C) İmipramin

D) Reboksetin

E) Venlafaksin

98. Aşağıdakilerden hangisi H1 -reseptörünü bloke edenantihistaminiklerin özelliklerinden biri değildir?

A) Sedasyon

B) Antikolinerjik etki

C) Prokinetik etki

D) Antiparkinson etkinlik

E) Taşıt tutmasına karşı etkili olma 

99. Aşağıdakilerden hangisi sedatif hipnotik olarak kullanılmaz?

A) Meprobamat

B) Fenobarbital

C) Zaleplon

D) Kloral hidrat

E) Felbamat 

 

100. Mide mukus sekresyonunu artıran, mide asit vepepsin salgısını azaltan eikosanoit aşağıdakilerdenhangisidir?

A) PGI2  

B) PGF

C) TxA2

D) TxB2

E) LTA4

 

Etiketler:, , , , , , , , ,

Eylül 2011 Tus Klinik Bilimler Soruları

1. Yetmiş dört yaşında bir erkek hasta şiddetli çarpıntı ve nefes darlığı şikâyetleriyle acil servise başvuruyor. Öyküsünden 8 yıl önce miyokart enfarktüsü geçirdikten sonra üçlü aorto koroner bypass ameliyatı olduğu, son ekokardiyografi tetkikinde sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun % 28 bulunduğu öğreniliyor. Yapılan fizik muayenede kan basıncı 140/80 mmHg, kardiyak oskültasyonda kalp sesleri taşi-aritmik, S3 ve bibaziler pulmoner raller saptanıyor. EKG’de hızlı yanıtlı atrial fibrilasyon ve V1-3 derivasyonlarında Q dalgaları izleniyor.

Bu hastanın tedavisi için öncelikle aşağıdakilerden hangisinin kullanılması uygundur?
A) Digoksin
B) Propafenon
C) Metoprolol
D) Verapamil
E) Furosemid

2. Yirmi sekiz yaşında bir erkek hastanın, son 3 aydır şiddetli kan basıncı yüksekliği saptandıktan sonra başlatılan yaşam tarzı değişiklikleri ve beta blokör, anjiyotensin reseptör blokörü ve diüretik üçlü tedavisine rağmen kan basıncının 180/110 mmHg olduğu belirleniyor.

Fizik muayenesinde sol paraumbilikal bölgede sistolik üfürümü olan bu hastadan öncelikle istenilmesi gereken tetkik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekokardiyografi
B) Torakal bilgisayarlı tomografi anjiyosu
C) Renal arter Doppler ultrasonografi
D) Renal anjiyografi
E) Transözofageal ekokardiyografi

3. Elli dört yaşında bir erkek hasta acil servise bulantı ve kusma şikâyetleriyle başvuruyor. Hastanın fizik muayenesinde nabız 44/dakika ve aritmik, kan basıncı 90/60 mmHg saptanıyor. Laboratuvar incelemelerinde üre 240 mg/dL, kreatinin 12 mg/dL, sodyum 128 mEq/L ve potasyum 7,2 mEq/L bulunuyor.

Bu hastaya kardiyak arresti önlemek amacıyla öncelikle aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?
A) Acil hemodiyaliz
B) İntravenöz kalsiyum glukonat
C) İnsülin / Dekstroz
D) Oral potasyum tutucu reçine
E) Sodyum bikarbonat

4. Elli beş yaşında bir erkek hasta 10 gündür devam eden yüksek ateş, artralji ve hâlsizlik yakınmalarıyla başvuruyor. Muayenede kan basıncı 130/85 mmHg,nabız 96/dakika ve ateşi 38,5 ºC bulunuyor. İdrar tetkikinde protein (++), mikroskobik hematüri ve granüler silendirler saptanıyor. Serum kreatinin düzeyi 1,5 mg/dL olan hastanın 3 gün sonra kreatinin düzeyi 2,9 mg/dL’ye çıkıyor. Böbrek biyopsisinde ışık mikroskopisinde kresent oluşumu ile fokal segmental nekroz dikkat çekiyor, ancak immünofloresan incelemede immünoglobulin ve kompleman birikimi saptanmıyor.

Bu hastada tanı koymak için kanda yapılması gereken test aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anti-glomerüler bazal membran antikoru
B) Kriyoglobulin
C) Anti-nötrofil sitoplazmik antikor
D) Anti-dsDNA
E) Kompleman 3 ve 4 düzeyleri

5. Bir aydır baş ağrısı olan 22 yaşındaki hasta ateş, bulantı, kusma ve çift görme yakınmalarıyla başvuruyor. Menenjit ön tanısıyla yapılan lomber ponksiyonla alınan beyin-omurilik sıvısının incelemesinde renk: ksantokromik, hücre: 360 (% 80 lenfosit), protein: 220 mg/dL, glukoz: 18 mg/dL ve eş zamanlı kan glukozu: 109 mg/dL olarak bulunuyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pnömokoksik menenjit
B) Meningokoksik menenjit
C) Hemofilus influenza b menenjiti
D) Tüberküloz menenjit
E) Pseudomonas aeruginosa menenjiti

6. İdrar yolu enfeksiyonlarında piyüri tanısı koyabilmek için orta akım idrarında mm3’de en az kaç lökosit olmalıdır?
A) 10 
B) 100
C) 1000
D) 10.000
E) 100.000

7. Hayvancılıkla uğraşan 40 yaşındaki bir erkek hasta, son 2 aydır devam eden ateş, bol terleme, kas ağrıları, sol dizinde ağrı ve şişlik yakınmalarıyla başvuruyor. Öyküsünden ateşinin aralıklarla geldiği; 7-10 gün ateşli dönemleri, 7-10 gün normal dönemlerin izlediği öğreniliyor. Fizik muayenesinde konjunktivada solukluk ve 6 cm splenomegali saptanıyor. Laboratuvar incelemelerinde hematokrit: % 30, lökosit: 6000/mm3 (% 60 parçalı, % 40 lenfosit) ve trombosit: 150.000/mm3 olarak bulunuyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tifo
B) Sıtma
C) Bruselloz 
D) Q ateşi
E) Hodgkin hastalığı

8. Altmış iki yaşında bir erkek hasta baş ağrısı, baş dönmesi ve burun kanaması yakınmalarıyla başvuruyor. Hastanın fizik muayenesinde kan basıncı 130/85 mmHg, boyun ve koltuk altında 1-2 cm çapında çok sayıda lenfadenopatiler saptanıyor. Traube mesafesinin kapalı olduğu, göz dibi muayenesinde retinal venlerin genişlediği ve kanama alanları izleniyor. Periferik yaymada rulo formasyonu ve lenfositoz gözleniyor. Serum globulin değeri 5,8 g/dL olan hastanın öyküsünden Raynaud fenomeni, sensorimotor nöropati ve soğuk ürtikeri olduğu öğreniliyor.

Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi yapılması düşünülen bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Foliküler lenfoma
B) Waldenström makroglobulinemisi
C) Amiloidoz
D) Kronik lenfositik lösemi
E) Prolenfositik lösemi

9. Hâlsizlik yakınması ile başvuran 75 yaşında bir hastada hemoglobin: 8,5 g/dL, ortalama eritrosit hacmi (MCV): 123 fL, lökosit: 3200/mm3 ve trombosit: 110.000/mm3 bulunuyor.

Bu hastada tanı koymak için öncelikle yapılması gereken laboratuvar testi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Periferik yayma
B) Serum demir düzeyi
C) Gaitada gizli kan
D) Serum homosistein düzeyi
E) Schilling testi

10. Elli dört yaşında bir erkek hasta hâlsizlik ve yorgunluk yakınmalarıyla başvuruyor. Öyküsünden 20 yıldır kronik alkol alımı ve profilaktik izoniazid kullandığı öğreniliyor.Laboratuvar incelemelerinde hemoglobin: 8,4 g/dL,lökosit: 5600/mm3, trombosit: 212.000/mm3 ve ortalamaeritrosit hacmi (MCV): 78 fL olarak saptanıyor.

Bu hasta için en olası tanı ve en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
Tanı Tedavi
A) Demir eksikliği anemisi Demir
B) Pernisiyöz anemi B12 vitamini
C) Miyelodisplastik sendrom Eritropoietin
D) Nütrisyonel anemi Folik asit
E) Edinsel sideroblastik anemi Piridoksin

11. Diffüz büyük hücreli lenfomada aşağıdakilerden hangisi uluslararası prognostik indekste (İPİ) kullanılan kriterlerden biri değildir?
A) Laktik dehidrogenaz düzeyi
B) Gece terlemesi
C) Yaş
D) Hasta performansı
E) Ekstranodal tutulum

12. İleri evre olmasına rağmen tam kür olasılığı en yüksek olan kanser türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pankreas kanseri
B) Hepatom
C) Malign melanom
D) Germ hücreli testis tümörü
E) Mesane kanseri

13. Elli beş yaşında bir kadın hasta 5-6 aydır zaman zaman mevcut olan kaşıntı ve yorgunluk yakınmalarıyla başvuruyor. Fizik muayenede hepatosplenomegali ve göz kapaklarında ksantelazma saptanıyor. Laboratuvar incelemelerinde serum alkalen fosfataz düzeyi: 480 U/L(Normal: <130 U/L) ve ALT düzeyi: 45 U/L (Normal:<40 U/L) bulunuyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Otoimmün hepatit
B) Koledokolitiazis
C) Kardiyak siroz
D) Primer biliyer siroz
E) Sarkoidoz

14. Otuz iki yaşında kadın hasta bir gece önce başlayan ishal şikayetiyle başvuruyor. Öyküsünden akşam yemeğini dışarıda yedikten 4 saat kadar sonra karın ağrısının başladığı, bol miktarda sulu-kansız ishalinin olduğu, ateşinin olmadığı ve benzer yakınmaların birlikte yemek yediği iki kişide daha görüldüğü öğreniliyor.

Bu hasta için öncelikle yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ampirik antibiyotik verilmesi
B) Kan elektrolitleri tayini
C) Hastanede gözlem
D) Serolojik inceleme
E) Oral rehidratasyon sıvısı verilmesi

15. Akromegali tanısı alan 45 yaşındaki erkek hastada, oktreotid tedavisi başlandıktan sonra aşağıdaki yan etkilerden hangisinin görülmesi beklenmez?
A) Toksik hepatit
B) Asemptomatik bradikardi
C) Hafif glukoz intoleransı
D) Yağ malabsorpsiyonu
E) Kolelitiazis

16. Kanda giukoz düzeyi normal sınırların altınadüştüğü zaman “kontr-regülator hormon cevabı”nda majör rolü olan ve Nk olarak salgılanan hormon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Epinefrin
B) Büyüme hormonu
C) Glukagon
D) Kortizol
E) Tiroid hormonu

17. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde kapalı plevralbiyopsinin tanı değeri en yüksektir?
A) Tüberküloz plörezisi
B) Romatoid artrite bağlı plörezi
C) Şilotoraks
D) Parapnömonik efüzyon
E) Asbest’e ikincil efüzyon

18. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı alevlenmesinedeniyle acil servise başvuran hastadan odahavasında alınan arteryal kan gazı analizinde; pH: 7,30, PaO2: 50 mmHg, PaCO2: 55 mmHgve HCO-3 : 25 mEq/L bulunuyor.

Bu hastadaki asit-baz dengesi bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kronik respiratuvar asidoz
B) Akut respiratuvar asidoz
C) Metabolik asidoz
D) Akut respiratuvar alkaloz
E) Kronik respiratuvar alkaloz

19. Aşağıdaki tanı yöntemlerinden hangisininkullanılması kronik obstrüktif akciğer hastalığı ilebronşiyal astımın ayırıcı tanısında yarar sağlamaz?
A) Kanda IgE ve eozinofil ölçümü
B) Difüzyon kapasitesi ölçümü
C) Balgamda eozinofil bakılması
D) Akciğer grafisi çekilmesi
E) Bronkodilatör inhalasyonu sonrası solunum fonksiyon testi yapılması

20. Kortikosteroidlerin uzun süre ve yüksek dozda kullanılması, aşağıdaki romatizmal hastalıkların hangisinde renal kriz gelişimine neden olabileceği için sakıncalıdır?
A) Sjögren sendromu
B) Sistemik lupus eritematozus
C) Klasik poliarteritis nodosa
D) Kriyoglobulinemik vaskülit
E) Sistemik skleroz

21. Otuz beş yaşında erkek hasta, soğukta ellerinin kasılması ve ellerini açmada güçlük yakınması ile başvuruyor. Fizik muayenede frontal kellik, bilateral katarakt, fasiyal güçsüzlük ve tenar kasta perküsyon miyotonisi saptanıyor.
Bu hasta için ön tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Miyastenia gravis
B) Miyotonia konjenita
C) Miyotonik distrofi
D) Okülofaringeal musküler distrofi
E) Nöromiyotoni

22. Altmış beş yaşında diyabetik ve hipertansif bir hasta akut gelişen kuadripleji i!e hastaneye getiriliyor.Nörolojik muayenesinde afoni, horizontal göz hareketlerinde kısıtlılık olduğu, ancak vertikal göz hareketlerinin sağlam olduğu ve sözel uyarılara göz kırpma şeklinde yanıt verdiği izleniyor.
Bu hastada aşağıdaki sendromlardan hangisi öncelikle düşünülmelidir?
A) “Locked-in” sendromu
B) Dorsal mezensefalik sendrom
C) Guillain-Barre sendromu
D) Dorsal pontin sendromu
E) Millard-Gubler sendromu

23. Erişkinlerde REM uykusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Nabız ve solunum sayısı yüksektir.
B) Toplam uykunun % 40’ını oluşturur.
C) Beynin oksijen kullanımı artmıştır.
D) iskelet kaslarında tama yakın atoni mevcuttur.
E) REM uykusunda görülen rüyalar soyut ve sürrealdir.

24. Majör depresif dönem tanısı koymak için aşağıdaki klinik belirtilerden hangisi mutlaka bulunmalıdır?
A) Uykusuzluk
B) ilgi-istek kaybı
C) irritabilite
D) Benlik değerinde azalma
E) Cinsel istekte azalma

25. Deride skuamöz hücreli karsinomun öncü belirtisi olabilecek lezyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Seboreik keratoz
B) Pemfigus foliaceus
C) Lentigo
D) Aktinik keratoz
E) Verruca vulgaris
26. Bir şehirde her yıl temmuz ayında 10 tifo olgusu görülmektedir. Bu yılın temmuz ayında anlamlı bir artış ile olgu sayısının 55 olduğu saptanmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?
A) Endemi
B) Hiperendemi
C) Pandemi
D) Hiperepidemi
E) Epidemi

27. Bir toplumda bir yılda meydana gelen canlı doğum sayısının yıl ortası nüfusa bölünmesi ile elde edilen epidemiyolojik ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fertilite oranı
B) Kaba doğum hızı
C) insidans
D) Genel doğurganlık hızı
E) Toplam doğurganlık hızı

28. Aşağıdaki araştırma yöntemlerinden hangisinde prevalans saptanır?
A) Olgu-kontrol
B) Kohort
C) Olgu-kohort
D) Deneysel
E) Kesitsel

29. Otonom disrefleksi aşağıda verilen omurilik düzeylerinin hangisinin yaralanmasında görülür?
A) T2-T4 
B) T10-T12
C) L1-L3
D) L4-L5
E) S1-S3

30. Aşağıdakilerden hangisi osteoporozun radyolojik bulgularından biri değildir?
A) Kemiklerde kortikal incelme
B) Psödofraktür
C) Bikonkav vertebra
D) Kemiklerde radyolusensi artışı
E) Vertebra kompresyonu

31. İmmün yetmezliği olan çocuklarda aşağıdaki aşılardan hangisi uygulanabilir?
A) Kızamık
B) Suçiçeği
C) OPV
D) Boğmaca
E) BCG

32. Parasetamol zehirlenmesinin antidotu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Atropin
B) Dimerkaprol
C) N-asetil sistein 
D) Flumazenil
E) Nalokson

33. Yenidoğanda aşağıdaki deri bulgularından hangisi zaman içinde kendiliğinden kaybolmaz?
A) Port-wine hemanjiyom
B) Mongol lekeleri
C) Harlequin lekeleri
D) Toksik eritem
E) Cutis marmorata

34. Aşağıdaki neonatal hastalıklardan hangisinin etiyolojisinde anneden fetüse geçen antikorlar rol oynar?
A) Neonatal hipoglisemi
B) Neonatal hipokalsemi
C) Geçici neonatal tirotoksikoz
D) Makrozomi
E) Mikrosefali

35. Aşağıdaki konjenital enfeksiyonların hangisinde mikrosefali görülmesi beklenmez?
A) Sitomegalovirus
B) Herpes simpleks virus
C) Rubella
D) Toksoplazmozis
E) Kabakulak

36. Doğum eylemi olmaksızın sezaryen yapılarak doğurtulan bebeklerde yenidoğan döneminde aşağıdakilerden hangisi daha sık görülür?
A) Pnömoni
B) Hipoksik ensefalopati
C) Hipoglisemi
D) Yenidoğanın geçici takipnesi
E) Kalp yetmezliği

37. Aşağıdakilerden hangisi orak hücreli anemi hastalığının sık görülen komplikasyonlarından biri değildir?
A) Bakteriyal sepsise yatkınlık
B) Daktilit
C) Pankreatit
D) Priapizm
E) Serebrovasküler olay

38. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kanama eğilimigözlenir?
A) Antitrombin III eksikliği
B) Faktör V Leiden mutasyonu
C) Protrombin mutasyonu
D) Protein C eksikliği
E) Afibrinojenemi

39. Fetal hemoglobinin içerdiği globin zincirleriaşağıdakilerden hangisinde doğru olarakverilmiştir?
A) 2 alfa, 2 beta
B) 2 alfa, 2 gama
C) 2 alfa, 2 delta
D) 2 alfa, 2 epsilon
E) 2 delta, 2 epsilon

40. Fanconi aplastik anemisinden şüphelenilen birçocukta aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez?
A) Mikrositoz
B) Trombositopeni
C) Café-au-lait lekeleri
D) Boy kısalığı
E) Mikrosefali

41. Down sendromlu çocuklarda en sık görülen malignite aşağıdakilerden hangisidir?
A) Medulloblastom
B) Lenfoma
C) Glioblastoma multiforme
D) Rabdomiyosarkom
E) Lösemi

42. Kabızlık şikâyeti olan 8 aylık bir çocuğun rektal muayenesinde ele sert bir kitle gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi öncelikle düşünülmelidir?
A) Non-Hodgkin lenfoma
B) Rektum karsinomu
C) Hodgkin lenfoma
D) Teratom
E) Wilms tümörü

43. Fallot tetralojisinde, hipersiyanotik nöbetlerin oluşmaması için uzun dönemde aşağıdakilerden hangisi en sık kullanılır?
A) Kalsiyum kanal blokörleri
B) Alfa blokörler
C) Beta blokörler
D) Adrenalin
E) Prostaglandin E1

44. Prematüre doğan 2 günlük bebeğin fizik muayenesinde siyanoz bulunmuyor ve oskültasyonda sol subklaviküler bölgede devamlı üfürüm duyuluyor.
Nabız basıncı artmış bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Atrial septal defekt
B) Aort koarktasyonu
C) Ventriküler septal defekt
D) Fallot tetralojisi
E) Patent duktus arteriozus

45. Önceki (44 numaralı) soruda sözü edilen bebeğin tedavisinde tercih edilmesi gereken ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Digoksin
B) İndometasin
C) ACE inhibitörü
D) Beta blokörü
E) Amiodaron

46. Diyabetik ketoasidoz tablosuyla başvuran 10 yaşındakikız hastada kusma ve uykuya eğilim gözleniyor. Fizikmuayenede % 10 dehidrate olan hastanın, laboratuvar incelemelerinde kan gazında pH: 7,1, HCO-3 ; 6 mmol/L olarak bulunuyor.
Bu hastaya ilk bir saatte uygulanması gereken tedavi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İntravenöz % 0,9’luk NaCl 10-20 ml/kg verilmesi
B) İntravenöz bolus insülin 1 U/kg verilmesi + % 5 glukoz infüzyonu
C) İntravenöz bolus NaHCO3 2 mEq/kg verilmesi
D) İntravenöz bolus insülin 1 U/kg verilmesi
E) İntravenöz KCI 2 mEq/kg infüzyonu

47. On bir yaşında kız hasta boyunda şişlik yakınmasıile başvuruyor. Öyküsünden, bir yıldır boyunda şişliğiolduğu ve boy uzamasının yetersiz olduğu öğreniliyor.Yapılan fizik muayenede evre II guatr saptanıyor.Laboratuvar incelemelerinde TSH düzeyi yüksek, FT4 düzeyi düşük ve Anti TPO pozitif bulunuyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Subakut tiroidit
B) Süpüratif tiroidit
C) Riedel tiroiditi
D) Graves hastalığı
E) Hashimoto tiroiditi

48. Dokuz yaş altı aylık kız çocuğunun fizik muayenesinde, meme ve aerolasının genişlediği ancak birbirinden sınır ayrımı yapılamadığı, pubik kıllanmasının olduğu ve kıvrımlaşmaya henüz başladığı, pubik bölgesinin koyulaştığı gözleniyor.
Menstrüasyonu başlamayan bu çocuğun seksüel maturasyon evre aşağıdakilerden hangisidir?
A) Evre l
B) Evre ll
C) Evre III 
D) Evre IV
E) Evre V

49. Aşağıdaki nöbet tiplerinden hangisi yenidoğan döneminde görülen nöbet tiplerinden biri değildir?
A) Tonik
B) Miyoklonik
C) Jeneralize tonik-klonik
D) Multifokal klonik
E) Fokal klonik

50. Tuberoskleroz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Vücutta 0,5-1 cm boyutlarında, 5’ten fazla café-au-lait lekesi olması tanı kriteridir.
B) Otozomal dominant geçiş gösterir.
C) Geni henüz belirlenememiştir.
D) Sadece deri ve beyni tutan bir hastalıktır.
E) Yüzde port-wine nevus vardır.

51. Yineleyen hışıltı (wheezing) öyküsü olan hastada aşağıdakilerden hangisi düşünülmez?
A) Bronşiyal astım
B) Gastroözofageal reflü
C) Kistik fibrozis
D) Bronşiolitis obliterans
E) Plevral efüzyon

52. Zekâsı normal olup, uzun boy, aortik dilatasyon ve lens dislokasyonu olan bir çocukta aşağıdaki hastalıklardan hangisi düşünülmelidir?
A) Marfan sendromu 
B) Nörofibromatozis
C) Fenilketonüri
D) Glutarikasidüri
E) Hurler sendromu

53. Doğumdan sonraki ilk günlerde başlayan kusma, ishal, hepatosplenomegali, ateş ve gelişme geriliği olan 2 aylık bebeğin, çekilen karın grafisinde adrenal bezlerde kalsifikasyon saptanıyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kolesteril ester depo hastalığı
B) Wolman hastalığı
C) Zellweger sendromu
D) Neonatal adrenolökodistrofi
E) Mitokondriyal hepatopati

54. Kronik ishal, gelişme geriliği, ağız ve perianal bölgede büllöz lezyonları olan ve plazma çinko düzeyi düşük olan 8 aylık bir bebekte en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çölyak hastalığı
B) Abetalipoproteinemi
C) Primer lenfanjiektazi
D) İnek sütü alerjisi
E) Akrodermatit enteropatika

55. Aşağıdaki bağışıklık sistemi bozukluklarından hangisinde hipergamaglobulinemi sık rastlanan bir bulgudur?
A) Ağır kombine immün yetmezlik
B) Bruton hastalığı
C) Yaygın değişken immün yetmezlik
D) Kronik granülomatöz hastalık
E) X’e bağlı lenfoproliferatif hastalık

56. Dört yaşındaki kız çocukta gastroenterit sonrası idrarmiktarında azalma ve kırmızı idrar yapma izleniyor. Laboratuvar incelemesinde anemi, trombositopeni veserum kreatinin değeri 1,7 mg/dL olarak saptanıyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Postenfeksiyöz glomerülonefrit
B) İnterstisyel nefrit
C) Rotavirus nefriti
D) Hemolitik üremik sendrom
E) IgA nefropatisi

57. Aşağıdaki sistemik hastalıklardan hangisi çocuklarda glomerülonefrit ile birlikte görülmez?
A) Goodpasture sendromu
B) Romatoid artrit
C) Lupus nefriti
D) Henoch-Schönlein purpurası
E) Vaskülit

58. Sık üriner sistem enfeksiyonu geçiren çocuklarda üriner ultrasonografi sonrasında yapılması en uygun tetkik aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşeme sistoüretrografisi
B) İntravenöz piyelografi
C) Manyetik rezonans ürografi
D) Kontrastlı karın bilgisayarlı tomografi
E) DTPA böbrek sintigrafisi

59. Üç gün süren yüksek ateşin düşmesinden sonra vücudunda tek tek makülopapüler döküntüler beliren, bir yaşındaki süt çocuğunda aşağıdaki hastalıklardan hangisi düşünülmelidir?
A) Kızamık
B) Eritema infeksiyozum
C) Kızıl
D) Suçiçeği
E) Roseola infantum

60. Okul çağındaki çocuklarda trakeobronşite ve pnömoniye en sık neden olan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Chlamydia pneumoniae
B) Bordetella pertussis
C) Mycoplasma pneumoniae
D) Legionella pneumophila
E) Haemophilus influenzae

61. Otuz yıldır ülseratif kolit tanısı ile takip ve tedavi edilmekte olan 55 yaşında erkek hasta hastaneye başvuruyor. Yapılan kolonoskopide tüm kolonun tutulduğu gözlenirken, alınan biyopsi örneklerinde in situ karsinom belirleniyor.
Bu hasta için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Total prokto kolektomi 
B) Total kolektomi
C) Tedavisiz izlem
D) Kromoendoskopi ile biyopsi tekrarı
E) İleostomi ile medikal tedavi

62. Aşağıdakilerden hangisi prerenal ile renal azotemi ayırımının yapılmasında en yararlıdır?
Parametre Prerenal Renal
A) İdrar/plazma üre <5 <3
B) Fraksiyone sodyum atımı (%) <1 >3 
C) İdrar/plazmaozmolalitesi >1,5 <1,5
D) İdrar/plazma kreatinin <20 >20
E) İdrar sodyumu (mOsm/L) >30 <20 

63. Hemorajik şokta volüm genişletici olarak kullanılan aşağıdaki solüsyonlardan hangisi kan viskozitesinde azalmaya yol açar?
A) Hipertonik NaCI
B) Albümin
C) Dextran 
D) Ringer laktat
E) Süksinillenmiş jelatin

64. Aşağıdaki hormonlardan hangisi travma veya enfeksiyonlar nedeniyle bozulan vücut nitrojen dengesinin düzenlenmesi sürecinde kas protein sentezini azaltır?
A) Glukokortikoidler 
B) Lösin
C) İnsülin
D) Tiroid hormonu
E) Büyüme hormonu

65. PaO2/FiO2 oranı 200’ün altında, pulmoner arter kama basıncı 18 mmHg’nin altında ve akciğer radyografisinde bilateral infiltrasyon tespit edilen hastada öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
A) Pulmoner emboli
B) Masif plevral efüzyon
C) Aspirasyon pnömonisi
D) Atelektazi
E) Akut respiratuvar distres sendromu

66. Kanser invazyonunda plazminojeni plazmine çevirerek etki eden mediyatör aşağıdakilerden hangisidir?
A) E-kaderin
B) İntegrin
C) Ürokinaz 
D) Fibronektin
E) P- kaderin

67. Papiller tiroid kanserleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) En sık görülen ve prognozu en iyi tiroid kanseri tipidir.
B) Psammom cisimcikleri bu kanser türü için tipiktir.
C) Cerrahi tedavi sonrası, tiroid hormonu verilerek TSH baskılanması gereklidir.
D) En sık hematojen yolla yayılır.
E) Çapı 1-1,5 cm’nin altında olan tümörler okkült olarak adlandırılır.

68. Aşağıdakilerden hangisi asemptomatik hiperparatiroidide paratiroidektomi endikasyonudur?
A) Kreatin klerensinin normale göre % 15-20 azalması
B) 24 saatlik idrarda kalsiyum atılımının 200 mg/dL’nin altında olması
C) Hasta yaşının 60’dan büyük olması
D) Serum kalsiyum düzeyinin normalin üst sınırından 0,5 mg/dL fazla olması
E) Kemik dansitesinin T skorunun lumbar bölge, kalça ve distal radius’ta -2,5’ten az olması

69. Premenopozal meme kanserli hastalarda hormonal tedavide en sık aşağıdaki ajanlardan hangisi kullanılır?
A) Letrozol
B) Anastrozol
C) Tamoksifen 
D) Aminoglutetimid
E) Megestrol asetat

70. Karın duvarı fıtıklarının klinik özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Çoğunluğunu femoral fıtıklar oluşturur.
B) Tüm karın duvarı fıtıklarının % 20’si kasıkta gelişir.
C) İndirekt inguinal fıtıklar direkt inguinal fıtıklara oranla daha sık belirti verir.
D) Femoral fıtık erkeklerde kadınlardan daha sıktır.
E) İndirekt fıtıklar ve femoral fıtıklar sol tarafta daha sıktır.

71. Femoral arter anevrizması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İkinci en sık görülen periferal arter anevrizmasıdır.
B) Gerçek anevrizmaların çoğu ateroskleroza ikincildir.
C) Gerçek femoral arter anevrizmaları 2 cm’den büyükse cerrahi girişim planlanır.
D) Mikotik anevrizmaların çoğunda etken Candida’dır.
E) Psödoanevrizmalar perkütan arter kataterizasyonu sonucu gelişebilir.

72. Daha önce mide ülseri ameliyatı geçirmiş bir hastaya yapılan üst gastrointestinal endoskopide, duodenumun 2. ve 3. kısmında ülser saptanması durumunda aşağıdakilerden hangisi öncelikle düşünülmelidir?
A) İnsülinoma
B) Gastrinoma
C) Helicobacter pylori
D) Somatostatinoma
E) Mide kanseri

73. Mide boşalması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kolesistokinin fizyolojik dozda mide boşalmasını uyarır.
B) Mide rezeksiyonu yapılan hastalarda trunkal vagotomi mideden sıvı gıdaların boşalımını yavaşlatır.
C) Suyun mide boşalım yarı zamanı yaklaşık 30 dakikadır.
D) Katı gıdaların mide boşalım yarı zamanı yaklaşık 4 saattir.
E) Leptin mide boşalımını inhibe eder.

74. Aşağıdakilerden hangisi splenektomi için en sık endikasyondur?
A) İmmün trombositopenik purpura
B) Dalakta kist
C) Herediter sferositoz
D) Travma
E) Portal hipertansiyon

75. Gastrointestinal sistemde en sık gözlenen konjenital anomali aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meckel divertikülü 
B) İmperfore anüs
C) Trakeoözofageal fistül
D) Özofagus divertikülü
E) Omfalosel

76. Kolon divertikülleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Divertikül oluşumundan önce kas tabakasında hipertrofi görülebilir.
B) Antimezenterik tenyanın mezenterik tarafında bulunurlar.
C) Bazı durumlarda arteriol, divertikülün kubbesine doğru yer değiştirebilir.
D) Genellikle kolon duvarındaki kas tabakası zayıf olduğunda görülür.
E) Genellikle sigmoid kolonda görülür.

77. Glokom, aşağıdaki vücut sıvılarından hangisinin drenajındaki güçlükten kaynaklanır?
A) Beyin-omurilik sıvısı
B) Humor aqueous
C) Humor vitreus
D) Serum
E) Gözyaşı

78. Aşağıdakilerden hangisi mandibula kırığının klinik belirtilerinden biri değildir?
A) Mandibulada anormal mobilite
B) Şişlik gelişimi
C) Dilde uyuşukluk 
D) Maloklüzyon
E) Krepitasyon

79. Tek taraflı otalji ve periferik fasiyal paralizi ile başvuran hastanın yapılan fizik muayenesinde ipsilateral kulakkepçesinde veziküler lezyonlar izleniyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bell paralizisi
B) Guillain-Barre sendromu
C) Erizipel
D) Büllöz mirinjit
E) Ramsay-Hunt sendromu

80. Vasküler anomali ile birlikte trombositopeni ve konjestif kalp yetmezliği aşağıdaki hastalıklardan hangisinde görülür?
A) Sturge-Weber sendromu
B) Klippel-Trenaunay sendromu
C) von Hippel-Lindau sendromu
D) Kasabach-Merritt sendromu
E) Ataksi-telanjiektazi

81. Kas invazyonu olmayan mesane kanserlerinde başlangıç tedavisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yalnızca sistektomi
B) Transüretral rezeksiyon
C) Yalnızca radyoterapi
D) Sistemik kemoterapi
E) Sistektomi + radyoterapi

82. Yirmi beş yaşında erkek hastada sağ pelvis renaliste 1×1 cm boyutunda opasite saptanıyor.
İntravenöz piyelografide böbrek toplayıcı sisteminde dilatasyonu olmayan bu hastada taş için en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekstrakorporeal şok dalga litotripsi
B) Sağ piyelolitotomi
C) Sağ nefrektomi
D) Bol sıvı ve radyolojik takip
E) Üriner alkalinizasyon

83. Yenidoğan döneminde, doğuştan kalça çıkığının redükte edilebilirliğini gösteren test aşağıdakilerden hangisidir?
A) Trendelenburg
B) Shenton
C) Thomas
D) Ortolani
E) Galeazzi

84. Lokal anestezik olması dışında lidokainin diğer önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Antiemetik olması
B) Kalsiyum kanal blokörü olması
C) Antitrombotik olması
D) Antidepresan olması
E) Antiaritmik olması

85. Altı yaşında erkek çocuk, 20 gündür devam eden baş ağrısı yakınması ile hastaneye getiriliyor. Fizik muayenede bilateral papil stazı ve çekilen bilgisayarlı tomog rafisinde dördüncü ventrikülü dolduran ve hidrosefaliye yol açmış kitle saptanıyor.
Bu hasta için ön tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Medulloblastom 
B) Kraniofarinjiyom
C) Akustik nörinom
D) Menenjiyom
E) Pinealom

86. Hiperemezis gravidarum tedavisinde Wernicke ensefalopatisini önlemek için aşağıdakilerden hangisi tercih edilmelidir?
A) B1 vitamini verilmesi 
B) Hidrasyon
C) Antiemetik verilmesi
D) Antihistaminik verilmesi
E) K vitamini verilmesi

87. Aşağıdakilerden hangisine karşı bağışıklama gebelikte kontrendikedir?
A) Hepatit B
B) Kızamık
C) Hepatit A
D) Grip
E) Tetanoz

88. Fetal kardiyak anomali riski aşağıdaki durumlardan hangisinde artış göstermez?
A) Diabetes mellitus
B) Lityum tedavisi
C) Aile öyküsü
D) Preeklampsi
E) Down sendromu

89. Kemik pelvisin en dar çapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ön arka girim
B) Transvers girim
C) Transvers orta pelvis 
D) Transvers çıkım
E) Ön arka çıkım

90. Aşağıdaki peripartum enfeksiyonlardan hangisinin maternal grup B streptokok enfeksiyonu ile ilişkisi yoktur?
A) Yara enfeksiyonu
B) Koryoamnionit
C) Bakteriüri
D) Endometrit
E) Nekrotizan fassiit

91. Endometriyal polibi olan kadınlarda en sık görülen semptom aşağıdakllerden hangisidir?
A) Premenstrüel kanama
B) Pelvik ağrı
C) Postmenstrüel kanama
D) Metroraji
E) Dismenore

92. Menopoz yaşı ile aşağıdaki faktörlerden hangisi arasında çok güçlü bir ilişki olduğu düşünülmektedir?
A) Irk
B) Parite
C) Kilo
D) Menarş yaşı
E) Genetik

93. En sık görülen benign över neoplazmı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Matür kistik teratom
B) Seröz kistadenom
C) Müsinöz kistadenom
D) Endometrioid tümör
E) Brenner tümörü

94. Üreme yaşındaki kadınlarda en sık görülen ve cinsel yolla geçen hastalık etkeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gonokok
B) Klamidya
C) insan Papilloma virusu 
D) Mikoplazma
E) Hemofilus dukreyi

95. Premenstrüel disforik bozukluğun etiyolojisinde, aşağıdakilerden hangisinin sorumlu olduğu düşünülmektedir?
A) Östrojen miktarında artma
B) Serotonin miktarında düşme
C) Gonadotropin miktarında düşme
D) Progesteron miktarında artma
E) Noradrenalin miktarında artma

96. Hiperandrojenik hirşütizmi olan kadınlara verilen, klasik kombine oral kontraseptifler aşağıdakilerden hangisini artırır?
A) Gonadotropin yapımı
B) 5a-redüktaz aktivitesi
C) Androjenlerin reseptörlerine afinitesi
D) İnsülin rezistansı
E) Endometriyal hiperplazi riski

97. Prematür över yetmezliğinde aşağıdakilerde hangisinin serumdaki ölçümü tanıya yardımcı olmaz?
A) Testosteron 
B) TSH
C) Kortizol
D) Kalsiyum
E) Glukoz

98. Pelvik lenf nodu tutulumunun uzak metastaz olarak kabul edildiği genital kanser tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vajina
B) Over
C) Serviks
D) Endometriyum
E) Vulva

99. Kolposkopide serviks kanserinin erken stromal invazyonunu en sık düşündüren bulgu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lökoplaki
B) Asetobeyaz epitel
C) Atipik damarlanma 
D) Punktuasyon
E) Mozaik yapı

100. Karaciğer metastazı saptanan yüksek riskli metastatik gestasyonel trofoblastik neoplazili hastada aşağıdaki tedavilerden hangisi en uygundur?
A) Histerektomi + Metotreksat
B) Etoposit + Metotreksat + Aktinomisin D + Siklofosfamit + Vinkristin
C) Aktinomisin D
D) Aktinomisin D + Metotreksat
E) Metotreksat + Aktinomisin D + Siklofosfamit


Etiketler:, , , , , , , , ,

Eylül 2011 Tus Soruları

EYLÜL 2011 TUS SORULARI (Kitapçık üzerinde işaretlenmiş şekilde)

Tus Temel Bilimler Soruları TUS Klinik Bilimler Soruları

Etiketler:, , , , , , , , , , , , ,

Mayıs 2011 Tus Klinik Bilimler Soruları

1. Kan basıncında paroksismal yükselmeyle birlikte baş ağrısı, terleme, çarpıntı, bulantı ve kusma gibi bulguların ortaya çıktığı ve bu nedenle migren, menopoz ya da panik atak ile karıştırılabilen sekonder hipertansiyon nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Renal arter stenozu
B) Aort koarktasyonu
C) Feokromositoma
D) Cushing sendromu
E) Primer aldosteronizm

2. Akut ST elevasyonlu miyokart enfarktüsü olgularında aşağıdaki durumlardan hangisi trombolitik tedavi için kesin bir kontrendikasyon oluşturmaz?
A)
Geçirilmiş intrakraniyal kanama
B) Serebral arteriovenöz malfomasyon varlığı
C) Aort diseksiyonu kuşkusu
D) Kanama diyatezi
E) Uzamış (>10 dakika) kardiyopulmoner resusitasyon

3. Kırk beş yaşında bir erkek hasta akut pankreatit nedeniyle tedavi ediliyor. Lipid profili değerlendirmesinde trigliserid düzeyi 1100 mg/dL, LDL kolesterol 90 mg/dL ve HDL kolesterol 40 mg/dL olarak saptanıyor. Ailesel koroner arter hastalığı ve ailesel tip II diabetes mellitus öyküsü olan hastanın açlık kan şekeri 120 mg/dL bulunuyor.
Bu hastada antilipid tedavi olarak aşağıdakilerden hangisinin ilk başlanması en uygundur?
A)
Fibrik asit türevleri
B) HMG-KoA redüktaz inhibitörleri
C) Kolesterol absorpsiyon inhibitörü
D) Safra asit bağlayıcı reçineler
E) Probukol

4. Akut lober pnömonisi olan bir hastada karakteristik vokal fremitus, perküsyon bulgusu, oskültasyonda krepitan ral ve tuber sufl duyulması bulguları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Oskültasyon
Vokal     Perküsyon       Krepitan ral    Tuber sufl
fremitus bulgusu duyulması duyulması
A) Normal     Rezonan               Yok               Yok
B) Artmış      Matite                    Var               Var
C) Azalmış   Hipersonorite        Yok               Yok
D) Azalmış   Matite                     Yok               Var
E) Artmış      Matite                    Yok                Yok

5.
Elli beş yaşında, daha önceden şikâyeti olmayan, obez, sigara içmeyen bir kadın hasta 3 haftadan fazla süren öksürük yakınması ile başvuruyor. ACE inhibitörü almadığı öğrenilen hastanın, akciğer grafisi normal olarak değerlendiriliyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
B) Bronkojenik karsinom
C) Pulmoner emboli
D) Sol kalp yetmezliği
E) Gastroözofageal reflü

6. Aşağıdakilerden hangisi akut respiratuvar distres sendromu tanısı konulmasında kullanılan kriterler arasında yer almaz?
A)
Predispozan bir durum varlığı
B) PaO2/FİO2 oranının 200’ün üstünde olması
C) Akciğer grafisinde bilateral alveolar veya interstisyel infiltrasyon olması
D) Pulmoner arter kapanma basıncının 18 mmHg’den düşük olması
E) Mekanik ventilasyon gerektiren hipoksemi

7. Geniş spektrumlu beta laktamaz üreten Escherichia coli’ye bağlı bakteriyemi tedavisinde en uygun antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Nafsilin
B) Sefuroksim aksetil
C) Seftriakson
D) Ertapenem
E) Seftazidim

8. Aşağıdakilerden hangisi klorokine dirençli Plasmodium falciparum profilaksisinde kullanılır?
A)
Doksisiklin
B) Klindamisin
C) Kinin sülfat
D) Artesunat
E) Primetamin

9. Aşağıdaki hepatit viruslarından hangisi nedeniyle akut enfeksiyon gelişen gebe bir kadında fulminan epatit görülme olasılığı en yüksektir?
A)
Hepatit A
B) Hepatit B
C) Hepatit C
D) Hepatit D
E) Hepatit E
10. Yetmiş beş yaşında erkek hasta ateş ve karnın sol alt kadranında akut başlayan ağrı yakınmalarıyla başvuruyor. Fizik incelemede abdominal distansiyon ve lokalize peritonit bulguları saptanıyor. Lökosit sayısı 14 000/mm3 olarak bulunuyor.
Bu hastaya tanı koymada en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Abdominal bilgisayarlı tomografi
B) Abdominal magnetik rezonans görüntüleme
C) Baryumlu kolon grafisi
D) Kolonoskopi
E) Ayakta karın grafisi

11. Yetmiş yedi yaşında bir erkek hasta halsizlik ve eforla gelişen nefes darlığı, sırt ve bel ağrısı yakınmalarıyla başvuruyor. Yapılan incelemelerde anemi, hiperkalsemi, üre-kreatinin yüksekliği, kemiklerde litik lezyonlar paraproteinemi saptanıyor.
Bu hastadaki renal hasarın en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Glomerüler hasar
B) Ürat nefropatisi
C) Hafif zincire bağlı tübülointerstisyel hasar
D) Hafifzincire bağı vasküler hasar
E) Böbreklerin plazma hücrelerince infiltre olması

12. On sekiz yaşında bir erkek hasta birkaç gün önce başlayan idrar miktarında azalma ve kanlı idrar yapma yakınmalarıyla başvuruyor. Fizik muayenede kan basıncı 165/105 mmHg, göz kapaklarında ve pretibial bölgede 2+ ödem bulunuyor. Laboratuvar incelemelerinde serum kreatinin düzeyi 2.1 mg/dL, potasyum düzeyi 5.6 mmol/L ve idrarda protein miktarı 1 g/gün olarak saptanıyor. İdrar mikroskopisinde bol eritrositler ile eritrosit silendirleri görülüyor.
Bu hastanın tedavisinde aşağıdaki antihipertansif ilaçlardan hangisinin kullanılması sakıncalıdır?

A) Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü
B) Alfa-adrenerjik blokör
C) Beta-adrenerjik blokör
D) Kalsiyum kanal blokörü
E) Loop diüretik

13. Aşağıdaki akut böbrek yetersizliği durumlarının hangisinde anüri gelişme olasılığı en düşüktür?
A)
Septik şoka bağlı akut tübüler nekroz
B) Bilateral akut kortikal nekroz
C) Hızlı ilerleyen glomerülonefrit
D) Bilateral renal arter oklüzyonu
E) Radyokontrast nefrotoksisitesi

14. Yirmi altı yaşında kadın hasta son 3 aydır el bileği ve proksimal interfalangeal eklemlerinde ağrı ve şişlik, ağızda tekrarlayan ülserler ve nefes alıp vermeye bağlı artan batıcı tipte yan ağrısı yakınmalarıyla başvuruyor. Laboratuvar incelemelerinde idrarda hücresel silendirler, proteinüri, hemoglobin düzeyi 10 g/dL, lökosit sayısı 2500/mm3 olarak saptanıyor.
Bu hastada aşağıdaki otoantikorlardan hangisinin prevalansı en yüksektir?
A)
Antinükleer
B) Anti-Sm
C) Anti-Ro
D) Anti-fosfolipid
E) Anti-La

15. Akut gut artriti atağı ile başvuran bir hastanın tedavisinde aşağıdaki ajanlardan hangisinin kullanılması öncelikli değildir?
A)
Kolşisin
B) Allopürinol
C) İndometazin
D) Prednizon
E) Naproksen

16. ve 17. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Yaşamında ilk kez alt ekstremitede derin ven trombozu tanısı konulan ve etiyolojisi araştırılan 35 yaşında bir kadın hastada protrombin zamanı, PTT, fibrinojen ve homosistein düzeyleri normal bulunmuş; aktive protein C rezistansı saptanmıştır.

16. Bu hastadaki tablo aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?
A)
Protrombin 20210A mutasyonu
B) Faktör V Leiden mutasyonu
C) Metilen tetrahidrofolat redüktaz gen mutasyonu
D) Protein C eksikliği
E) Antitrombin III eksikliği

17. Bu hastanın tedavisi için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Düşük molekül ağırlıklı heparin ile antikoagülasyon, warfarin tedavisinden daha etkilidir.
B) Düşük molekül ağırlıklı heparin tedavisinde kanama riski, warfarine oranla daha sık gözlenir.
C) Antikoagülan tedavi ömür boyu verilmelidir.
D) Antikoagülan tedavi önce 6 ay verilir, kesildikten sonra trombotik atak tekrarlarsa ömür boyu verilir.
E) Antikoagülan tedavi başlanırken önce warfarin daha sonra heparin başlanır.

18. Mikrositer anemi saptanan bir hastada hematokrit değeri % 32, serum demir düzeyi, transferrin satürasyonu ve ferritin düzeyi normal olarak bulunuyor.
Bu hastada ayırıcı tanıda öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
A)
Aplastik anemi
B) Demir eksikliği anemisi
C) Pernisiyöz anemi
D) Folat eksikliği anemisi
E) Akdeniz anemisi taşıyıcılığı

19. Aşağıdaki kemoterapötiklerden hangisi alkilleyici bir ajandır?
A)
6-merkaptopürin
B) Vinkristin
C) Siklofosfamid
D) Bleomisin
E) Aktinomisin-D

20. Aşağıdakilerden hangisi ACE inhibitörlerinin yan etkilerinden biri değildir?
A)
Hipokalemi
B) Öksürük
C) Anjiyoödem
D) Bilateral renal arter stenozunda akut böbrek yetmezliği
E) Makülopapüler döküntü

21. Primer adrenokortikal yetmezlik tedavisinde, mineralokortikoid replasmanı için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A)
Deksametazon
B) Fludrokortizon
C) Triamsinolon
D) Metilprednizolon
E) Prednizon

22. Aşağıdakilerden hangisi uygunsuz antidiüretik hormon sendromunun özelliklerinden biri değildir?
A)
İdrar sodyum düzeyinin genellikle yüksek olması
B) Serum kortizol düzeyinin normal olması
C) Serum albumin düzeyinin normal olması
D) Postural hipotansiyonun olmaması
E) Plazma renin aktivitesinin yüksek olması

23. Aşağıdakilerden hangisi akne patogenezinde rol oynayan faktörlerden biri değildir?
A)
İnflamasyon
B) Foliküler hiperproliferasyon
C) Bakteriyal proliferasyon
D) Aşırı sebum üretimi
E) Retinoik asit türevlerinin kullanımı

24. Oral mukoza ülserasyonları ve vücudunda bülleri olan bir hastada direkt immünofloresan incelemede epidermal hücre yüzeyinde IgG antikorları saptanıyor. Nikolsky bulgusu pozitif bulunuyor.
Bu durumda öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
A)
Pemfigus vulgaris
B) Dermatitis herpetiformis
C) Büllöz pemfigoid
D) Skatrisyal pemfigoid
E) Epidermolizis bullosa

25. Son 12-24 saat içerisinde ortaya çıkan baş ağrısı ve uykuya eğilim nedeniyle acil servise getirilen 27 yaşındaki kadın hastanın muayenesinde ateş 38.2 °C ölçülmüş, ense sertliği saptanmış, letarjik ve konfüze olduğu gözlenmiştir. Fokal veya lateralize edici başka bir nörolojik bulgu saptanmamıştır. Beyin omurilik sıvısının incelemesinde mm3te 100 adet lenfosit saptanmış, glukoz ve protein değerleri normal bulunmuştur.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Bakteriyal menenjit
B) Tüberküloz menenjiti
C) Viral menenjit
D) Fungal menenjit
E) Karsinomatöz menenjit

26. Yirmi üç yaşında üniversite öğrencisi bir kadın hasta birkaç haftadır akşamları ders çalışırken göz kapaklarında düşme ve çift görme olmasından, biraz ara verip dinlenince geçtiğinden ama tekrar okumaya başladıktan bir süre sonra gene aynı durumdan yakınmaktadır. Göz doktoru gözlerinde bir kırma kusuru saptayamamıştır. Nörolojik muayenede bilateral hafif ptozis dışında patoloji yoktur.

Bu hastada öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
A)
Maskeli depresyon
B) Guillain-Barré sendromu
C) Myastenia gravis
D) Botulinum zehirlenmesi
E) Multipl skleroz
27. Alkol yoksunluğunun klinik gidişi sırasında aşağıdakilerden hangisi en belirgindir?

A) Nistagmus
B) Otonomik hiperaktivite
C) İştah artışı
D) Uyuklama
E) Psikomotor retardasyon

28. Toplumda hastalıkların nedenleri belirlendikten sonra sorunun çözümüne yönelik yapılan deneysel epidemiyolojik araştırmalara ne ad verilir?
A)
Kohort çalışması
B) Kesitsel çalışma
C) Müdahale araştırması
D) Vaka-kontrol araştırması
E) Tanımlayıcı araştırma

29. Lomber 5 (L5) sinir kökü basısında aşağıdaki nörolojik bulgulardan hangisi görülür?
A)
Patella refleksinde kayıp
B) Ayak başparmak dorsifleksiyonunda zayıflama
C) Baldır arka yüzünde ağrı ve uyuşma
D) Aşil refleksinde kayıp
E) Kuadriseps kasında atrofi

30. Bir memesinde kitle ele gelen 25 yaşındaki bir kadın hastada ilk istenmesi gereken görüntüleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Ultrasonografi
B) Mamografi
C) Magnetik rezonans görüntüleme
D) Lenfatik sintigrafi
E) Duktografi

31. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda görülen kabızlığın nedenlerinden biridir?
A)
Hipogamaglobulinemi
B) Laktoz intoleransı
C) İntestinal lenfanjiektazi
D) Biliyer atrezi
E) Hipotiroidi

32. Asetaminofen zehirlenmesinde en belirgin hasar hangi organda görülür?
A)
Böbrek
B) Karaciğer
C) Kalp
D) Beyin
E) Pankreas

33. Neonatal dönemde görülebilecek sarılıkta aşağıdakilerden hangisi direkt bilirübin artışına bağlı değildir?
A)
Crigler-Najjar sendromu
B) Sepsis
C) Biliye ratrezi
D) Tirozinemi
E) Kistikfibrozis

34. Sağlıklı doğan 3600 gram ağırlığında bir bebeğin Apgar skoru 5. dakikada 8, 10. dakikada 9 olarak bulunuyor. Yaşamının 12. saatinde sarılık tespit ediliyor. Kan grubu A Rh(+) olan bebeğin annesinin kan grubu 0 Rh(+) dir. Laboratuvar incelemelerinde total serum bilirübin düzeyi 9 mg/dL olarak saptanıyor.

Bu bebek için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anneye sık sık emzirmesi söylenerek 4 saat sonra bilirübin düzeyinin kontrol edilmesi
B) Fenobarbital tedavisine başlanarak 4 saat sonra bilirübin düzeyinin kontrol edilmesi
C) Kan değişimi için hazırlıkların başlatılması
D) Fototerapiye başlanarak 4 saat sonra bilirübin düzeyinin kontrol edilmesi
E) Bebeğin yeterince beslenemediği düşünülerek sıvı tedavisine başlanması

35. Aşağıdaki bulgulardan hangisi diyabetik anne çocuklarında görülmez?
A)
Hipoglisemi
B) Hipokalsemi
C) Takipne
D) Tremor
E) Hipermagnezemi

36. Yenidoğan bebeklerde geçici tirozinemi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
Tedavide vitamin C kullanılır.
B) Zamanında doğan bebeklerde prematür bebeklere göre daha sık görülür.
C) Genellikle yaşamın 1. haftası içinde düzelir.
D) Yüksek proteinle beslenen bebeklerde hastalığın gelişme riski daha azdır.
E) Geçici olmasına karşın ağır bir klinik seyri vardır.

37. Nutrisyonel raşitizm ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
En sık 5 yaşından sonra görülür.
B) Kraniotabes saptanması her zaman patolojiktir.
C) Maternal vitamin D eksikliği raşitizm için risk oluşturmaz.
D) Parathormon düzeyi artmıştır.
E) Raşitizmde kemik doku dışında fizik muayene bulgusu yoktur.

38. Aşağıdakilerden hangisi fenilalanin hidroksilaz eksikliğinin klinik bulgularından biri değildir?
A)
Ağır mental retardasyon
B) Ekzematöz döküntü
C) Epilepsi
D) Hiperaktivite
E) Kas tonusunda azalma

39. Aşağıdaki parametrelerin hangisinde demir eksikliği tedavisi sonrası en erken değişiklik gözlenir?
A)
Hemoglobin düzeyi
B) Hematokrit düzeyi
C) Ortalama eritrosit hacmi (MCV)
D) Ferritin düzeyi
E) Retikülosit sayısı

40. Solukluk, büyüme geriliği ve hepatosplenomegali saptanan 6 aylık erkek bebekte, periferik yaymada hipokrom-mikrositer eritrositler, polikromazi, retikülosit düzeyinde artma ve elektroforezde hemoglobin F düzeyi % 80 olarak bulunuyor.
Bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Megaloblastik anemi
B) Hemofili A
C) Beta talasemi trait
D) Beta talasemi majör
E) Orak hücreli anemi

41. Aşağıdakilerden hangisi herediter kemik iliği yetmezliği hastalıklarından biri değildir?
A)
Diskeratozis konjenita
B) Miyelodisplastiksendrom
C) Fankoni anemisi
D) Amegakaryositiktrombositopeni
E) Shwachman-Diamond sendromu

42. Altı yaşında, o güne kadar herhangi bir yakınması olmayan asiyanotik bir çocuğun fizik muayenesinde pulmoner odakta 2°/6° sistolik üfürüm, ikinci kalp sesinde sabit çiftlenme duyuluyor.
Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Fonksiyonel üfürüm
B) Pulmoner stenoz
C) Atrial septal defekt
D) Fallot tetralojisi
E) Patent duktus arteriozus

43. Pulmoner kan akımında azalma gözlenen siyanotik kalp hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Ventriküler septal defekt
B) Atrial septal defekt
C) Fallot tetralojisi
D) Büyük arter transpozisyonu
E) Patent duktus arteriozus

44. Aşağıdakilerden hangisi kronik böbrek yetersizliği olan hastalarda saptanan aneminin nedenlerinden biri değildir?
A)
Folat eksikliği
B) Eritrosit ömrünün kısalması
C) Demir eksikliği
D) Tübüler hasar
E) Eritropoietin yapımının azalması

45. Aşağıdakilerden hangisi primer nefrotik sendromu olan bir çocuğun tedavisinde yer almaz?
A)
Bol proteinli diyet
B) Kortikosteroidler
C) Diüretikler
D) Albümin
E) Alkilleyici ajanlar

46. On dört yaşında bir erkek çocuk sol üst kolda şişlik yakınmasıyla başvuruyor. Çekilen radyografide sol humerus diafizinde litik bir lezyon gözleniyor. Lezyonun etrafında periost reaksiyonu (soğan zarı görünümü) saptanıyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Osteoid osteom
B) Osteosarkom
C) Ewing sarkomu
D) Langerhans hücreli histiositoz
E) Basit kemik kisti

47. Aşağıdaki tümörlerden hangisi ishale yol açan peptid salgılayabilir?

A) Nöroblastom
B) Wilms tümörü
C) Rabdomiyosarkom
D) Hepatoblastom
E) Adrenokortikal karsinom

48. Otuz beş günlük bir kız bebek öksürük ve solunum zorluğu yakınmalarıyla getiriliyor. Öyküsünden vajinal yolla zamanında doğduğu ve izleminde bilateral pürülan konjunktivit saptandığı öğreniliyor.

Bu bebekte etken olarak öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

A) Streptococcus pyogenes
B) Chlamydia trachomatis
C) Mycoplasma pneumoniae
D) Listeria monocytogenes
E) Staphylococcus aureus

49. Üç yaşında bir kız çocuk 3 gündür devam eden 39-40°C ye varan ateş, boğaz ağrısı ve boyunda bezeler nedeniyle getiriliyor. Fizik muayenede eksüdatif tonsillit ve splenomegali saptanıyor. Laboratuar incelemelerinde AST ve ALT düzeylerinde normalin üst değerinin iki katı yükselme gözleniyor.

Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Grup A streptokok enfeksiyonu
B) 6. hastalık
C) Kawasaki hastalığı
D) Enfeksiyöz mononükleoz
E) Difteri

50. Yenidoğanlarda görülebilen konjenital sitomegalovirus enfeksiyonları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
İlerleyici tipte işitme kaybına yol açabilir.
B) Olguların %90’ı doğumda akut semptomatik bulgularla gelir.
C) Prematüriteye neden olabilir.
D) Purpurik döküntülere yol açabilir.
E) Koryoretinite neden olabilir.

51. Boy kısalığı yakınması ile getirilen 9 yaşındaki bir kız çocukta boydaki sapmaların -2.5 olduğu gözleniyor. Orantısız boy kısalığı olan bu çocuğun fizik muayenesinde kubbe damak, düşük ense saç çizgisi, yele boyun ve meme başı ayrıklığı saptanıyor.
Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Hipotiroidi
B) Silver-Russell sendromu
C) Turner sendromu
D) Klinefelter sendromu
E) Hipokondroplazi

52. Araç dışı trafik kazası nedeniyle kafa travması geçiren 10 yaşında bir erkek çocuk, gelişen koma tablosu nedeniyle izleniyor. Çocukta travma sonrası 3. günde ağır hiponatremi gelişiyor. Laboratuvar incelemelerinde serum potasyum, ürik asit ve glukoz düzeyleri normal; idrarda sodyum atılımı çok artmış olarak bulunuyor.

Bu çocukta gelişen hiponatreminin nedeni olarak öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

A) Uygunsuz antidiüretik hormon salgısı
B) Serebral tuz kaybı
C) Adrenal yetmezlik
D) Polidipsi
E) Diabetes insipidus

53. Dokuz yaşında bir erkek çocuk merdiven inip çıkarken zorlanma şikayetleriyle getiriliyor. Fizik muayenede derin tendon refleksleri alınamıyor ve alt ekstremite proksimalinde kas gücü azalmış olarak bulunuyor; gastroknemius hipertrofisi saptanıyor. Laboratuar incelemelerinde serum kreatin fosfokinaz düzeyi çok yüksek (10 000 U/L) bulunuyor. Aile öyküsünden dayısında da kas hastalığı olduğu öğreniliyor.

Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Miyotonik distrofi
B) Duchenne musküler distrofi
C) Konjenital miyopati
D) Emery-Dreifuss musküler distrofi
E) Fasiyoskapulohumeral musküler distrofi

54. İki aylık bir kız bebek hareketsizlik, emmede güçlük, kurbağa pozisyonunda yatma şikayetleriyle getiriliyor. Fizik muayenede hipotoni (+), refleksleri alınamıyor, gülümseme ve izlemesi var, dilde fasikülasyonları saptanıyor.
Bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Spinal musküler atrofi
B) Konjenital hipotiroidi
C) Miyotonia konjenita
D) Periferik nöropati
E) Konjenital musküler distrofi

55. Aşağıdaki durumların hangisinde yenidoğanda kromozom analizi yapılmasına gerek yoktur?

A) Akondroplazi
B) Down sendromu
C) Multipl anomali
D) Mental retardasyon
E) Cinsiyet anomalisi

56. Aşağıdakilerden hangisi yaygın değişken immün yetmezlik (common variable immunodeficiency) hastalığına eşlik eden bulgulardan biri değildir?
A)
Hipogamaglobulinemi
B) Gastrik atrofi
C) Wilms tümörü
D) Kronik aktif hepatit
E) B hücreli lenfoma

57. Ailevi Akdeniz ateşi hastalığında sentez bozukluğu gösterilmiş moleküler yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
TNFRSF1 -A proteini
B) Mevalonat kinaz
C) IL-1α
D) Pyrin
E) Cryopyrin

58. Gelişimi normal olan 12 yaşında bir kız çocuk kişilik değişikliği, yazısında bozulma ve tremor nedeniyle getiriliyor. Fizik muayenede tremor dışında patolojik bir bulgu saptanmıyor.
Oftalmolojik incelemede Kayser-Fleischer halkası saptanan bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Friedreich ataksisi
B) Sydenham koresi
C) Wilson hastalığı
D) Ataksi-telanjiektazi
E) Akut dissemine ensefalomiyelit

59. Kırmızı jöle kıvamında dışkılama dışında bir şikâyeti olmayan 2.5 yaşında bir erkek çocuk polikliniğe getiriliyor. Fizik muayenede karın yumuşak, bağırsak sesleri normoaktif olarak değerlendiriliyor. Laboratuar incelemesinde hemoglobin düzeyi 5.3 g/dL olarak saptanıyor.
Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Peptik ülser hastalığı
B) Özofajit
C) İnvajinasyon
D) Enterokolit
E) Meckel divertikülü

60. Gelişme geriliği ve kronik ishal yakınmasıyla getirilen 3 yaşında bir çocuğun dışkı incelemesinde yağ 3+, yağ asidi 1+, pH 6, indirgen madde (-) olarak bulunuyor.

Bu çocuk için en olası ön tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Laktoz intoleransı
B) Doğumsal sükraz-izomaltaz eksikliği
C) Akrodermatitis enteropatika
D) Kistik fibrozis
E) Menkes hastalığı

61. Terminal dönemde bir hastalık nedeniyle hayatı yaşam destek cihazlarına bağlı, yapay olarak sürdürülen bir hastada destek cihazları kapatılarak hastalık doğal sürecine bırakılmıştır.
Bu hastanın durumunu en iyi aşağıdakilerden hangisi tanımlar?
A)
Aktif ötenazi
B) Pasif ötenazi
C) Hekim yardımlı intihar
D) İndirekt ötenazi
E) Gönüllü olmayan ötenazi

62. Yara iyileşmesinde proliferasyon fazı, ortalama olarak hangi zaman diliminde görülür?

A) Yaralanmanın oluştuğu andan itibaren
B) 24. – 48. saatler arasında
C) 4. – 12. günler arasında
D) 3. haftanın bitiminden sonra
E) 3. – 6. aylar arasında

63. Akut hipokalemi tedavisinde hücre içi potasyum düzeyinin idamesi için, aşağıdakilerden hangisi intravenöz potasyuma ek olarak verilebilir?
A)
Kalsiyum
B) Sodyum bikarbonat
C) İnsülin
D) Magnezyum
E) Sodyum polistiren sülfonat
64. Hipermagnezemi sıklıkla aşağıdakilerin hangisinde görülür?

A) Kronik renal yetmezlik
B) Kronik diyare
C) Uzun süreli diüretik tedavisi
D) Kronik alkolizm
E) Kontrolsüz diyabet

65. İntraabdominal basıncın indirekt tayininde en sık kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Santral venöz basınç ölçümü
B) İdrar çıkışı takibi
C) Mesane içi basınç ölçümü
D) Periferik vasküler direnç ölçümü
E) Arteryal oksijen satürasyonu takibi

66. Acil cerrahi öncesi warfarin kullanımına bağlı kanamayı önlemek için aşağıdakilerden hangisinin verilmesi en uygundur?
A)
İntravenöz vitamin K
B) Faktör VIII konsantresi
C) Desmopresin (DDAVP)
D) Taze donmuş plazma
E) Trombosit konsantresi

67. Aşağıdaki sitokinlerden hangisinin fazla üretimi hipertrofik skar ve keloid gelişiminden sorumlu tutulmaktadır?
A)
Trombosit kaynaklı büyüme faktörü (PDGF)
B) Epidermal büyüme faktörü (EGF)
C) Fibroblast büyüme faktörü (FGF)
D) İnterferon-α (INF-α)
E) Transforming büyüme faktörü-β (TGF-β)

68. Lenf nodu metastazı yapma olasılığı düşük olan, daha çok 50 yaş üzerindeki kadınlarda görülen ve ince iğne aspirasyon biyopsisi ile tanısı net olarak konamayan tiroid kanseri tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Papiller tiroid kanseri
B) Foliküler tiroid kanseri
C) Medüller tiroid kanseri
D) Anaplastik tiroid kanseri
E) Tiroid lenfoması

69. Memede 35 mm çapta olan ve aksiller lenf nodunda 2 mm mikrometastaz saptanan meme kanseri TNM sınıflamasına göre hangi evrededir?
A)
Evre l
B) Evre llA
C) Evre llB
D) Evre lllA
E) Evre lllB

70. Aşağıdaki meme tümörlerinin hangisinde aksiller lenf nodu diseksiyonu genellikle gerekmez?
A)
Medüller karsinom
B) İnvaziv duktal karsinom
C) Lobüler karsinom
D) Sistosarkoma filloides
E) Müsinöz karsinom

71. Ana safra yolunun distal kısmında tümöral bir nedene bağlı tıkanma sarılığı olan bir hastada safra kesesinin ele gelmesi bulgusu aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Kehr bulgusu
B) Murphy bulgusu
C) Courvoisier bulgusu
D) Obturator bulgusu
E) Charcot bulgusu

72. Aşağıdakilerden hangisi presinüzoidal intrahepatik portal hipertansiyon nedenidir?
A)
Şistosomiazis
B) Primer sklerozan kolanjit
C) Alkolik siroz
D) Budd-Chiari sendromu
E) Otoimmün hepatit
73. Özofagus kostik yanıklarının erken dönem tedavisinde aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

A) Nötralizan ajanlarla yanığın sınırlanması
B) Emetik verilmesi
C) İntravenöz sıvı verilmesi
D) Geniş spektrumlu antibiyotik verilmesi
E) Gerekli olduğunda beslenme jejunostomisi açılması

74. Helicobacter pylori’nin neden olduğu kronik gastrit zemininde gelişen, H. pylori eradikasyonuyla gastritin tedavi edilebildiği olgularda tamamen kaybolma olasılığı olan mide tümörü aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Taşlı yüzük hücreli karsinom
B) MALToma
C) Linitis plastika
D) Karsinoid tümör
E) Gastrointestinal stromal tümör

75. Aşağıdaki yöntemlerden hangisinin bariatrik cerrahide malabsorptif etkisi en yüksektir?
A)
Sleeve gastrektomi
B) Laparoskopik gastrik banding (LAGB)
C) Biliyopankreatik diversiyon (BPD)
D) Vertikal gastroplasti (VBG)
E) Roux-en Y gastrik by-pass (RYGB)

76. Metastatik gastrointestinal stromal tümörlerin hedefe yönelik tedavisinde kullanılan c-kit inhibitörü ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
A)
5-fluorourasil
B) İrinotekan
C) Oksaliplatin
D) Endoksan
E) İmatinib

77. Enterokütan fistüllerin iyileşmesinde aşağıdakilerden hangisinin olumsuz etkisi vardır?
A)
Lateral fistül varlığı
B) Epitelize olmamış traktus varlığı
C) Tek traktus olması
D) 2 cm’den kısa traktus
E) Jejunal kaynaklı olması

78. Aşağıdakilerden hangisi Crohn hastalığının bağırsak dışı belirtilerinden biri değildir?
A)
Eritema nodosum
B) Konjunktivit
C) Trombositopeni
D) Ankilozan spondilit
E) Amiloidozis

79. Aşağıdaki etkenlerden hangisi en ciddi ophthalmia neonatorum formuna neden olur?
A)
Chlamydia trachomatis
B) Herpes simpleks virusu
C) Sitomegalovirus
D) Staphylococcus aureus
E) Neisseria gonorrhoeae

80. Sol oksipital lobda lokalize tümör nedeniyle ameliyat edilen 55 yaşındaki bir erkek hastada, patolojik incelemede yassı hücreli karsinom metastazı saptanmıştır.
Bu hastada primer odak açısından ilk önce incelenmesi gereken organ aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Böbrekler
B) Akciğer
C) Mide
D) Özofagus
E) Kolon

81. Aşağıdakilerden hangisi yağ embolisinin belirtilerinden biri değildir?
A)
Solunum yetmezliği
B) Peteşi
C) Ateş
D) Bilinç bulanıklığı
E) Bradikardi

82. Aşağıdaki tümörlerden hangisinin metastatik potansiyeli en düşüktür?
A)
Spermatositik seminom
B) Klasik seminom
C) Anaplastik seminom
D) Koryokarsinom
E) Embriyonal karsinom

83. Zigoma kırığında aşağıdakilerden hangisi görülmez?
A)
Subkonjunktival kanama
B) Telekantus
C) Orbital alt kenarında basamak deformitesi
D) Aynı tarafta üst dudakta uyuşma
E) Enoftalmi

84. Parotidektomi yapılan bir hastanın 6. ay kontrolünde yemek yeme ve çiğneme sırasında yüzün ameliyat edilen kısmında flushing ve terleme yakınması vardır.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tükürük fistülü
B) Nervus auricularis magnus nöroması
C) Sialoadenoz
D) Frey sendromu
E) Chorda tympani kesisi

85. Akciğer kanserinde cerrahi tedavinin kontrendike olduğu durum aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Kosta tutulumu
B) Visseral plevra tutulumu
C) ParyetaI plevra tutulumu
D) Kontralateral hiler lenf nodu metastazı
E) Peribronşiyal lenf nodu metastazı

86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir?
A)
Angajman
B) Pelvik girimden geçiş
C) Orta pelvise giriş
D) Pelvik çıkım düzlemine giriş
E) Omuz doğmadan hemen önce

87. Erken gebelik kayıplarının nedeni olarak en sık görülen kromozomal trizomi tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
13
B) 14
C) 15
D) 16
E) 17

88. Doğum eylemi sırasında fetal baş kompresyonu ve intrakraniyal basınç artışı olması durumunda aşağıdaki fetal monitörizasyon bulgularından hangisinin görülmesi beklenir?
A)
Akselerasyon
B) Erken deselerasyon
C) Değişken deselesyon
D) Sinüzoidal kalp atım hızı
E) Geç deselesyon

89. Aşağıdakilerden hangisi fetal pozisyonu tanımlarken kullanılan parametrelerden biri değildir?
A)
Alın
B) Mentum
C) Oksipit
D) Sakrum
E) Akromion

90. Deneysel çalışmalarda, doğum eyleminin başlamasıyla aşağıdaki hormonlardan hangisinin düzeyinin azalması arasında bir ilişki bulunmuştur?
A)
Kortizol
B) Östradiol / östriol
C) Adren okortikotropin
D) Progesteron
E) Prostaglandin

91. Erken doğum eylemine yol açtığı düşünülen bir enfeksiyonda aşağıdakilerden hangisinin azalması tanıyı doğrular?
A)
Amniyotik glukoz düzeyi
B) Serum C-reaktif protein düzeyi
C) Kanda lökosit sayısı
D) Amniyotik interlökin-6 düzeyi
E) Serum sitokin düzeyi

92. Oluşan bir gebeliğin ekstrauterin lokalizasyonda yerleşme olasılığı aşağıdaki durumların hangisinde en yüksektir?
A)
Tüp bebek tedavisi sonrası
B) Salpingitis istmika nodoza
C) Tüp ligasyonu sonrası
D) Dietilstilbestrol kullanımı
E) Kromozomal anomali varlığı

93. Aşağıdaki venereal hastalık veya lezyonlarından hangisi ağrılıdır?
A)
Şankroid
B) Şankr
C) Granuloma inguinale
D) Lenfogranuloma venerum
E) Kondiloma aküminatum

94. Genital yapılarda tutulumu olan gestasyonel trofoblastik tümörlü bir hasta FIGO ya göre hangi evrededir?
A)
Ic
B) II
C) Illa
D) lllb
E) Illc

95. Prematür över yetmezliği aşağıdakilerden hangisi ile ilişkili değildir?
A)
Addison hastalığı
B) Diabetes mellitus
C) Myastenia gravis
D) Paratiroid hastalığı
E) İnsensitif over sendromu

96. Fenotipi dişi olan bir hastada aşağıdakilerden hangisi androjen insensitivite sendromu ile 5α-redüktaz defekti ayırıcı tanısında belirleyicidir?
A)
Amenore
B) Genotip
C) Meme gelişimi
D) Müllerian agenezi
E) Gonad yapısı

97. Nonobstrüktif azoospermik erkeklerin aşağıdaki genetik bozukluklardan hangisini taşımaları durumunda, testis biyopsisinde sperm hücresi bulma olasılığı en düşüktür?
A)
47,XXY
B) AZFc mikrodelesyon
C) AZFd mikrodelesyon
D) AZFa mikrodelesyon
E) 46,XY / 47,XXY

98. Prospektif randomize kontrollü klinik çalışmalara göre, postmenopozal kadınlara verilen tek başına östrojen tedavisi, aşağıdaki hastalıklardan hangisinin görülme sıklığını önemli oranda azaltır?
A)
Koroner arter hastalığı
B) Kalça kırığı
C) Kolorektal kanser
D) İnme
E) İnvaziv meme kanseri

99. Tek başına progestin içeren oral kontraseptif haplar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
Fonksiyonel över kisti sıklığını artırır.
B) Anne sütünü azaltmaz.
C) Kardiyovasküler komplikasyon riski yüksek olanlara verilebilir.
D) Hipertansif etkisi yoktur.
E) Anormal uterin kanamayı azaltır.

100.Kontraseptif amaçla kullanılan depo medroksiprogesteron asetat, aşağıdakilerin hangisinde azalmaya yol açmaz?

A) Endometrium kanseri riski
B) Över kanseri riski
C) Meme kanseri riski
D) Kemik mineral dansitesi
E) Anemi sıklığı

Etiketler:, , , , , , , , ,

Mayıs 2011 Tus Temel Bilimler Soruları

1. Aşağıdaki foramenIerden hangisi fossa cranii media’da yer almaz?
A)
Foramen caecum
B) Foramen ovale
C) Foramen spinosum
D) Foramen lacerum
E) Foramen rotundum

2. Aşağıdaki eklemlerin hangisinde eklem boşluğu içinde disk bulunur?
A)
Articulatio radioulnaris proximalis
B) Articulatio subtalaris
C) Articulatio sternoclavicularis
D) Articulatio atlantooccipitalis
E) Articulatio sacroiliaca

3. Aşağıdaki kaslardan hangisi skapula’ya yapışmaksızın omuz ekleminde harekete neden olur?
A)
M. triceps brachii
B) M. teres minor
C) M. brachialis
D) M. latissimus dorsi
E) M. serratus anterior

4. Aşağıdaki oluşumlardan hangisi fossa poplitea’da bulunmaz?
A)
Nervus tibialis
B)
Nervus cutaneus femoris posterior
C)
Nervus peroneus communis
D)
Vena saphena parvan’nın son kısmı
E)
Vena saphena manga

5. Özofagusun servikal 1/3 bölümünün venleri nereye drene olur?
A)
V. thyroidea inferior
B) V. thyroidea superior
C) V. gastrica sinistra
D) V. azygos
E) V. thoracica interna

6. Aşağıdakilerden hangisi ince bağırsaklarda bulunmaz?
A)
Papilla duodeni major
B) Plica circularis
C) Vasa recta
D) Plexus myentericus
E) Taenia libera

7. Aşağıdaki anatomik oluşumlardan hangisi superior mediastinumda yer almaz?
A)
Arcus aortae
B) Vena azygos
C) Vena cava superior
D) Nervus vagus
E) Ductus thoracicus

8. Aşağıdaki anatomik oluşumlardan hangisi glandula submandibularis’in yüzeyel parçasının altyüzü ile komşudur?
A)
Arteria lingualis
B) Glandula sublingualis
C) Musculus mylohyoideus
D) Vena facialis
E) Vena lingualis

9. Aşağıdaki arterlerden hangisi medulla spinalis ile ilgili değildir?
A)
A. vertebralis
B) A. cervicalis ascendens
C) A. intercostalis posterior
D) A. lumbalis I
E) A. thoracica interna

10. Akomodasyon refl eksinde rol oynayan efferent sinir aşağıdakilerden hangisidir?
A)
N. Opticus
B) N. oculomotorius
C) N. Abducens
D) N. trochlearis
E) N. Facialis

11. Aşağıdaki hücre ara filamanlarından hangisi epitelyum hücrelerinin hücre iskeletine özgüdür?
A)
Vimentin
B) Desmin
C) Keratin
D) Miyozin
E) Glial fibriller asidik protein

12. İç kulakta, endolenf aşağıdakilerin hangisinden salınır?
A)
Reissner membranı
B) Kupula
C) Spiral ganglion
D) Otolitik membran
E) Striya vaskülaris

13. Aşağıdakilerden hangisi embriyonun ektoderm tabakasından gelişmez?
A)
Periferik sinir sistemi
B) İskelet kasları
C) Gözün duyu epiteli
D) İç kulak
E) Meme bezleri

14. Aşağıdakilerden hangisi polihidramniosun nedenlerinden biri değildir?
A)
Fetüste spina bifi da
B) Fetüste özofagus atrezisi
C) Fetüste renal agenezi
D) Fetüste anensefali
E) Fetüste diyafragma hernisi

15. İmplantasyon alanında bağ dokusu hücrelerinin glikojen ve lipid depolayarak oluşturdukları polihedral hücre aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Desidüa hücresi
B) Sitotrofoblast hücresi
C) Sinsityotrofoblast hücresi
D) Fibroblast hücresi
E) Epitel hücresi

16. Aşağıdaki arteryal değişikliklerden hangisi medüller kemoreseptörler aracılığıyla hiperventilasyona neden olur?
A)
pO2 düşmesi
B) pH azalması
C) pCO2 artışı
D) K+ konsantrasyonu artışı
E) pCO artışı

17. Dolaşım sisteminde sistol ve diyastol dönemlerindeki basınç değişimlerinin en fazla olduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Aort
B) Arteriyoller
C) Venler
D) Sağ ventrikül
E) Sol ventrikül

18. Pepsinojen, aşağıdakilerden hangisinin etkisiyle aktif pepsin şekline dönüşür?
A)
HCI
B) Gastrin
C) Mukus
D) Tripsin
E) Amilaz

19. Kadında seks hormonlarının salgısının düzenlenmesine katkıda bulunan inhibin B aşağıdaki hücrelerin hangisinden salgılanır?
A)
Teka interna
B) Teka eksterna
C) Granüloza
D) Ön hipofiz asidofilik
E) Ön hipofiz bazofilik

20. Aşağıdakilerden hangisi bronş duvarı düz kaslarında dilatasyona yol açan mediatördür?
A)
Asetilkolin
B) Histamin
C) Vazoaktif intestinal polipeptid
D) Adenozin
E) Lökotrienler

21. Aşağıdakilerden hangisinin fizyolojik pH’de tamponlama etkisi vardır?
A)
CH3COC- / CH3COOH (pKa = 4.76)
B) HPO24- / H2PO-4 (pKa = 6.86)
C) NH3/NH+4(pKa =9.25)
D) H2PO-4 / H3PO4 (pKa =2.14)
E) PO34-/ HPO24-(pKa=12.4)

22. Aşağıdakilerden hangisi ozmotik etkisi bakımından vücutta önemli bir elementtir?
A)
Demir
B) Bakır
C) Klor
D) Çinko
E) Kalsiyum

23. Aşağıdakilerden hangisi plazma proteinlerinin görevlerinden biri değildir?
A)
İnflamasyona yanıt
B) Enfeksiyonlardan korunma
C) Asit-baz dengesi
D) Suda çözünmeyen bileşiklerin taşınması
E) Yüksek enerjili bileşiklerin sentezi

24. Aşağıdaki glukoz taşıyıcı proteinlerden hangisi kas dokusunda insüline bağımlı olarak çalışır?
A)
GLUT1
B) GLUT2
C) GLUT3
D) GLUT4
E) GLUT5

25. Aşağıdaki fosfolipitlerin hangisi gliserol içermez?
A)
Lesitin
B) Gangliozidler
C) Plazmalojen
D) Kardiyolipin
E) Fosfatidilinositol

26. Kan glukozu düşmüş bir kişide, aşağıdaki enzimlerden hangisinin karaciğerde inhibe olması gerekir?
A)
Pirüvat karboksilaz
B) PEP karboksikinaz
C) Fruktoz-1,6-bifosfataz
D) Glukoz-6-fosfataz
E) Fosfofruktokinaz-1

27. Tiroglobulinden tiroid hormonlarının salınımı aşağıdakilerin hangisinde gerçekleşir?
A)
Lizozom
B) Kolloid
C) Çekirdek
D) Endoplazmik retikulum
E) Sitoplazma

28. Aşağıdaki ajanlardan hangisi oksidatif fosforilasyonda ubikinona elektron transferini önler?
A)
Siyanid
B) Atraktilozid
C) Rotenon
D) Oligomisin
E) Termogenin

29. Yağ asitlerinin metabolizması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
Plazmadaki serbest yağ asitlerinin kaynağı lipoprotein lipaz ve hormona duyarlı lipazdır.
B) Hücre zarını pasif difüzyonla geçerler.
C) ATP ve Koenzim A kullanılarak aktive edilirler.
D) Aktivasyon yeri mitokondridir.
E) Mitokondriye karnitin bağımlı translokasyon ile geçerler.

30. Hastadan alınan bir kan örneğinde en erken 3 saat sonra kan glukozu tayin edilebiliyorsa, kan aşağıdaki tüplerden hangisine alınmalıdır?
A)
Lityum heparin içeren tüp
B) Sodyum sitrat içeren tüp
C) Sodyum-EDTA içeren tüp
D) Potasyum-EDTA içeren tüp
E) Heparin ve florit içeren tüp

31. Aşağıdakilerden hangisi kolera toksini ile pertussis toksininin ortak bir etkisidir?
A)
G proteinlerinin aktivasyonu
B) Adenilat siklaz inhibisyonu
C) G proteinlerinin fosforilasyonu
D) G proteinlerinin ADP-ribozilasyonu
E) Protein kinaz A inhibisyonu

32. Aşağıdakilerden hangisinin kolesterol düşürücü etkisi yoktur?
A)
HMG-KoA redüktaz enzimini aktive etmek
B) Safra asitlerinin sentezini aktive etmek
C) Safra tuzlarının geri emilimini önlemek
D) Kolesterol emilimini önleyici reçineler kullanmak
E) Kolesterol intestinal transportunu baskılamak

33. Uzun süreli açlık durumunda aşağıdakilerden hangisi değişmez?
A)
Glikojen deposu
B) Triaçilgliserol deposu
C) Plazma serbest yağ asidi derişimi
D) Plazma keton cisimleri derişimi
E) Plazma laktat derişimi

34. Hemolizli bir serum örneğinde aşağıdaki testlerin hangisinde yüksek değerler elde edilir?

A) Asit fosfataz
B) Alkalen fosfataz
C) γ-glutamil transferaz
D) Laktat dehidrogenaz
E) 5′-nükleotidaz

35. Aşağıdaki enzimlerden hangisinin yapısında protein ile birlikte RNA molekülü de bulunur?
A)
DNA polimeraz
B) RNA polimeraz
C) Telomeraz
D) Helikaz
E) Topoizomeraz

36. De novo pürin nükleotid biyosentezi sırasında tam olarak oluşan ilk nükleotid aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
İnozin monofosfat
B) Guanozin monofosfat
C) Adenozin monofosfat
D) Ksantozin monofosfat
E) Adenilosüksinat

37. Rekombinant DNA çalışmalarında kullanılan aşağıdaki enzimlerden hangisi fosfodiester bağını hidroliz eder?
A)
DNA Iigaz
B) Ekzonükleaz III
C) Revers transkriptaz
D) DNA polimeraz I
E) Terminal transferaz

38. Başlama ve sonlanma kodonları dahil olmak üzere 600 nükleotidden oluşan bir DNA molekülü, en fazla kaç amino asitlik bir proteini kodlar?
A)
200
B) 199
C) 101
D) 100
E) 99

39. Tiamin eksikliğinden aşağıdaki enzimlerden hangisi doğrudan etkilenir?
A)
Pirüvat kinaz
B) Pirüvat karboksilaz
C) Aldolaz
D) Pirüvat dehidrogenaz
E) Glukoz-6 fosfat dehidrogenaz

40. Ailesel hiperkolesteroleminin başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)
LCAT eksikliği
B) Kolesterol esteraz eksikliği
C) Apo CII eksikliği
D) LDL reseptör eksikliği
E) Kolesterol esterleri transfer proteini eksikliği

41. Aşağıdaki sitokinlerden hangisi, Gram (-) bakteri enfeksiyonunda endotoksin salınımı sonucu makrofaj ve B hücrelerinden salınarak ateşe neden olur?
A)
İnterlökin-6
B) İnterlökin-10
C) İnterferon alfa
D) Granülosit stimüle edici faktör
E) İnterlökin-5

42. Genetik bakımdan seks ayrımı gösteren iki bakteri arasında geçici bir köprü aracılığıyla genetik madde aktarılması olayına ne ad verilir?
A)
Transformasyon
B) Transdüksiyon
C) Transfeksiyon
D) Konjugasyon
E) Transpozisyon

43. Aşağıdakilerden hangisi difteri toksininin özelliklerinden biri değildir?
A)
A-B toksin modeline uygun olması
B) B-korinefaj tarafından kodlanması
C) Protein yapıda olması
D) Elongasyon faktörü (EF-2) inaktive etmesi
E) Yalnızca Corynebacterium diphtheriae tarafından salgılanması

44. AIDS tanısı konan bir hastanın beyin omurilik sıvısında kanlı agarda beta hemoliz yapan, oda ısısında hareketli, katalaz (+), oksidaz (-), Gram (+) basil üremiştir.
Bu hastadaki etken en büyük olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Erysipelothrix türleri
B) Corynebacterium türleri
C) Streptococcus agalactiae
D) Listeria monocytogenes
E) Streptococcus pyogenes

45. Aşağıdaki toksinlerden hangisi Staphylococcus aureus tarafından salgılanmaz?
A)
α-toksin
B) Eksfoliatif toksin
C) Eritrojenik toksin
D) Enterotoksin
E) Toksik şok sendromu toksini

46. Aşağıdaki konak faktörlerinden hangisi Salmonella gastroenteritinde önemli rol oynamaktadır?
A)
Mide asiditesi
B) Normal ağız florası
C) Tükürük enzimleri
D) Burun mukozası
E) Özofagus mukozası

47. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin in vitro koşullarda üretilebilmesi için besiyerine ekzojen sterol eklenmesi gerekir?
A)
Legionella pneumophila
B) Leptospira interrogans
C) Mycobacterium tuberculosis
D) Pseudomonas aeruginosa
E) Mycoplasma hominis

48. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin viral hemaglütinini parçalayan proteaz üretimine bağlı olarak, influenza virusu ile sinerjik etkileşimi vardır?
A)
Klebsiella pneumoniae
B) Staphylococcus aureus
C) Enterobacter aerogenes
D) Enterococcus faecium
E) Neisseria meningitidis

49. Akut hepatit B enfeksiyonu sırasında, bir hastanın serumunda aşağıdaki sonuçlardan hangisinin saptanması beklenmez?
A)
HBsAg (+), HBeAg (+)
B) HBsAg (-), HBeAg (+)
C) HBsAg (+), Anti-HBs (-)
D) HBeAg (+), HBV-DNA (+)
E) HBeAg (-), Anti-HBclgM (+)

50. Aşağıdaki viruslardan hangisi hem hava yolu hem de fekal-oral yolla kişiden kişiye bulaşır?
A)
Parainfluenza virusu
B) Solunum sinsityal virusu
C) SARS-Coronavirus
D) Rhinovirus
E) Human Metapneumovirus

51. Herpes simpleks virus ensefalitinde kullanılması gereken örnek ve en duyarlı tanı yöntemi aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A)
Beyin omurilik sıvısı ve kültür
B) Beyin omurilik sıvısı ve PCR
C) Serum ve ELISA ile antikor
D) Serum ve floresan antikor
E) Beyin omurilik sıvısı ve floresan antikor

52. Aşağıdaki antiviral ajanlardan hangisi, karşısında verilen virusların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılmaz?
A)
M2 iyon kanalı inhibitörü – Varicella-zoster virusu
B) Revers transkriptaz inhibitörü – Hepatit B virusu
C) Proteaz inhibitörü – İnsan immün yetmezlik virusu
D) Nöraminidaz inhibitörü – İnfluenza tip Ave B virusları
E) Timidin kinaz inhibitörü – Herpes simpleks virusu

53. Aşağıdaki sitokinlerden hangisi makrofajlardan salındıktan sonra Th-1 hücrelerini indükleyerek gama interferon oluşumuna neden olur?
A)
IL-4
B) IL-5
C) IL-9
D) IL-12
E) IL-25

54. Aşağıdakilerden hangisi canlı viral aşılardan biridir?
A)
Hepatit B aşısı
B) Kuduz aşısı
C) Difteri-Boğmaca-Tetanos aşısı
D) Salk aşısı
E) Kızamık-Kabakulak-Kızamıkçık aşısı

55. Kronik granülomatöz hastalıkta temel bozukluk aşağıdakilerin hangisindedir?
A)
Fagositik hücrelerde
B) B lenfositlerde
C) Kompleman sisteminde
D) Antijen sunan hücrede
E) T lenfositlerde

56. Aşağıdakilerden hangisi fenol oksidaz aktivitesine sahiptir?
A)
Candida albicans
B) Candida tropicalis
C) Cryptococcus neoformans
D) Cryptococcus albidus
E) Saccharomyces cerevisiae

57. Aşağıdaki Candida türlerinin hangisinde intrensek flukonazol direnci vardır?
A)
C. parapsilosis
B) C. albicans
C) C. tropicalis
D) C. krusei
E) C. kefyr

58. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi mantar hücre duvarına etki ederek antifungal aktivite gösterir?
A)
Terbinafin
B) Nistatin
C) Amfoterisin B
D) Flusitozin
E) Kaspofungin

59. Aşağıdaki parazitlerden hangisinin ara konağı insandır?
A)
Taenia saginata
B) Echinococcus granulosus
C) Fasciola hepatica
D) Enterobius vermicularis
E) Ascaris lumbricoides

60. İnsanlarda, aşağıdaki Cryptosporidiozis etkenlerinden hangisi en sık görülür?
A)
C. parvum
B) C. canis
C) C. felis
D) C. muris
E) C. suis

61. Malign neoplazmlarda hücre diferansiasyonun kaybını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Pleomorfizm
B) Hiperkromazi
C) Displazi
D) Anaplazi
E) Aplazi

62. Aşağıdakilerden hangisi temel olarak apoptozis yoluyla gelişen bir patolojik durum değildir?
A)
Viral enfeksiyonlarda hücre ölümü
B) Embriyonun gelişimi sürecindeki organogenez
C) Kastrasyon sonrası prostat atrofisi
D) Menstrüal siklusta endometrial hücre yıkımı
E) Koroner arter tıkanması sonucu miyokart hücresi ölümü

63. Benzen, aşağıdaki neoplazmlardan hangisinin etiyolojisinde rol oynar?
A)
Lösemi
B) Akciğer kanseri
C) Deri kanseri
D) Nazofarenks kanseri
E) Karaciğer kanseri

64. Aşağıdakilerden hangisi miyeloproliferatif hastalıklar içinde yer almaz?
A)
Kronik miyeloid lösemi
B) Polisitemia vera
C) Multipl miyelo
D) Esansiyal trombositemi
E) Kronik eozinofilik lösemi

65. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin patogenezinde hücre-aracılı hipersensitivite reaksiyonu rol oynar?
A)
Otoimmün hemolitik anemi
B) Sistemik lupus eritematozus
C) Diabetes mellitus tip 1
D) Astım
E) Pernisiyöz anemi

66. Tükürük bezinde pleomorfik adenomdan sonra ikinci sıklıkta görülen benign neoplazm aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Warthin tümörü
B) Bazal hücreli adenom
C) Onkositom
D) Monomorfik adenom
E) Kanaliküler adenom

67. Aterogenezde en erken gözlenen değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Düz kas hücresi proliferasyonu
B) Monositlerin makrofajlara dönüşümü
C) Endotel hücresi zedelenmesi
D) Damar duvarında lipoproteinlerin birikimi
E) Ekstraselüler matriks proteinleri birikimi

68. Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle uzun süredir hemodiyalize giren bir hastada hangi tip amiloid protein birikimi olur?
A)
AA
B) APrP
C) AL
D) ATTR
E)2m

69. Daha önce önemli kronik hastalığı olmayan ancak ritm bozukluğu ve kalp yetmezliği tedavisi gören 87 yaşında erkek hastaya ölümünden sonra otopsi yapılmıştır. Kalpten hazırlanan kesitlerde interstisyumda eozinofilik madde birikimi saptanmış ve bu madde Kongo kırmızısı boyası ile boyandığında polarize ışık altında yeşil renk
verdiği görülmüştür.
Bu madde en büyük olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Ig hafif zinciri
B) Transtiretin
C) Dejenerasyon gösteren kollajen
D) β2-mikroglobulin
E) Amiloid ilişkili protein

70. Sol testisinde kitle ve akciğerinde multipl, kanamalı ve nekrotik nodüller gözlenen erişkin bir hastada, serumda HCG seviyesi yüksekliği saptanıyor.
Bu hastadaki HCG hormonunun hücresel kaynağı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)
Yolk sak hücreleri
B) Embriyonal karsinom hücreleri
C) Sitotrofoblastlar
D) Sinsityotrofoblastlar
E) Leydig hücreleri

71. Atipik pnömonilerde, iltihabi reaksiyon akciğerin hangi alanında baskın olarak saptanır?
A)
Alveollerin içinde
B) Bronş içinde
C) İnterstisyumda
D) Bronşiyol içinde
E) Plevral yüzeyde

72. Pediatrik yaş grubunda karaciğerde en sık görülen ve WNT / beta-katenin sinyal yolunda aktivasyonla karakterize olan tümör aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Hepatoselüler karsinom
B) Hepatoselüler adenom
C) Kolanjiyokarsinom
D) Kavernöz hemanjiyom
E) Hepatoblastom

73. Primer sklerozan kolanjiti olan 30 yaşında kadın hastanın öyküsünden atak ve remisyonlar ile devam eden, özellikle atak dönemlerinde, dışkılama isteğine eşlik eden kramp şeklinde alt abdomende ağrısı ve kanlı, mukuslu diyaresi olduğu öğreniliyor. Yapılan kolonoskopide rektumdan başlayıp proksimale doğru kesintisiz devam eden mukozada ülserasyonlar ve arada sağlam normal mukoza görümünü saptanıyor. Kolon biyopsisinin mikroskopik incelemesindeyse, kriptlerde nötrofil kümelenmesi ve lamina propria’da yabancı cisim reaksiyonu görülüyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Ülseratif kolit
B) Crohn hastalığı
C) Psödomembranöz kolit
D) Amebik kolit
E) Familyal adenomatöz polipozis

74. Kolesistektomi materyalinde kese içinde çok sayıda siyah renkli pigment taşları görülmesi durumunda öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
A)
Gebelik
B) Oral kontraseptif kullanımı
C) Herediter sferositoz
D) Hiperlipidemi sendromu
E) Obezite

75. Aşağıdaki tümörlerden hangisi en sık pineal gland bölgesinde görülür?
A)
Oligodendrogliom
B) Pleomorfik ksantoastrositom
C) Ependimom
D) Lenfoma
E) Germ hücreli tümörler

76. von Hippel-Lindau hastalığında, santral sinir sisteminde görülmesi beklenen tümör aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Subependimal dev hücreli astrositom
B) Schwannom
C) Hemanjiyoblastom
D) Meninjiyom
E) Nörositom

77. Aynı meme veya her iki memede birden çok odaklı olarak görülebilen ve sıklıkla E-kaderin kaybı gösteren karsinom aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Duktal karsinom
B) Lobüler karsinom
C) Medüller karsinom
D) Kolloidal karsinom
E) Tübüler karsinom

78. Çocukluk çağında boyun bölgesine radyasyon almış 16 yaşındaki bir çocukta sağ servikal bölge lenf nodundan yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisinde şeffaf nükleuslu hücreler ve psammom cisimcikleri görülmüştür.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Nazofarenks kanseri
B) Papiller tiroid kanseri
C) Hodgkin lenfoma
D) Anaplastik büyük hücreli lenfoma
E) Skuamöz hücreli karsinom

79. Disfonksiyonel uterus kanamasının en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Endometrial polip
B) Adenomiyozis
C) Kronik endometrit
D) Anovulatuvar siklus
E) Endometrial hiperplazi

80. BRCA1 geninin mutasyonu, kadın genital sisteminde aşağıdaki tümörlerden hangisinin gelişiminde en sık rol oynar?
A)
Endometriyum kanseri
B) Over kanserleri
C) Serviks kanseri
D) Vajen kanseri
E) Vulvar kanserler

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır?
A)
Haloperidol
B) Klorpromazin
C) Flufenazin
D) Tiotiksen
E) Klozapin

82. Aşağıdakilerden hangisi indirekt etkili sempatomimetik bir ilaçtır?
A)
Fenilefrin
B) Terbutalin
C) Kokain
D) Psödoefedrin
E) Ritodrin

83. Aşağıdakilerden hangisi hipertrigliseridemi tedavisinde kullanılır ve peroksizom proliferatör aktive reseptör alfaya bağlanır?
A)
Nikotinikasit
B) Kolestipol
C) Torsetrapib
D) Fenofi brat
E) Kolestiramin

84. Kontrol nedeniyle gelen 60 yaşında astımlı bir hastada ürinasyonun başlamasında güçlük olduğu öğreniliyor.
Yapılan fizik muayenede kan basıncı 160/100 mmHg ve büyükçe bir prostat saptanıyor.
Bu hasta için aşağıdaki ilaçlardan hangisi en uyqundur?
A)
Labetolol
B) Doksazosin
C) Fentolamin
D) Propranolol
E) Karvedilol

85. Flumazenil, aşağıdaki ilaçlardan hangisinin etkisini ortadan kaldırmada kullanılır?
A)
Morfin
B) Etanol
C) Midazolam
D) Fenobarbital
E) Penisilamin

86. Aşağıdakilerden hangisi hem kronik hepatit B hem de kronik hepatit C enfeksiyonlarının tedavisinde yararlıdır?
A)
Ribavirin
B) Adefovir
C) Tenofovir
D) indinavir
E) İnterferon alfa-2b

87. Miyastenia gravis’in tedavisi sırasında kullanılan ilgili ilaç dozunun yetersiz kalmasıyla miyastenik kriz, doz fazlalığı nedeniyle kolinerjik kriz görülebilir.
Bu durum aşağıdaki ilaçlardan hangisiyle ayırt edilebilir?
A)
Atropin
B) Fizostigmin
C) Pralidoksim
D) Ekotiofat
E) Edrofonyum

88. Aşağıdakilerin hangisinde nikotinik reseptörler bulunmaz?
A)
Bronş düz kaslarında
B) Adrenal medulla hücrelerinde
C) Parasempatikganglionlarda
D) İskelet kaslarında
E) Sempatik ganglionlarda

89. Aşağıdaki klinik durumların hangisinde anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörlerinin kullanılması uygun değildir?
A)
Hipertansif gebe
B) Diabetes mellitusa bağlı proteinüri
C) Sklerodermaya bağlı renal krizler
D) Akut miyokart enfarktüsü
E) Sol ventrikül sistolik fonksiyon bozukluğu

90. Dekompanse konjestif kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan rekombinant insan B tipi natriüretik peptid aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Takrolimus
B) Bosentan
C) Nitrogliserin
D) Nesiritit
E) Daklizumab

91. Genetik polimorfizm açısından yavaş asetilleyici özelliği taşıyan bireylerde, izoniazidin aşağıdaki yan etkilerinden hangisinin görülme olasılığı artar?
A)
Hepatotoksisite
B) Lupus benzeri sendrom
C) Periferik nöropati
D) Flushing
E) Deri döküntüleri

92. Statin kullanan kişilerde birlikte kullanıldığında miyopati riskini artıran ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Fenitoin
B) Rifampin
C) Barbitüratlar
D) Rosiglitazon
E) Verapamil

93. Peptik ülser tedavisi gören ve lansoprazol kullanan bir hastada aşağıdaki yan etkilerden hangisi görülür?
A)
Hipergastrinemi
B) Hiperkalsemi
C) Hipervitaminoz B12
D) Çinko eksikliği
E) Demir eksikliği

94. On dokuz yaşında bir genç kız kramp şeklinde karın ağrısı, bulantı, kusma ve sarılık şikâyetleriyle başvuruyor.
Yapılan tetkiklerde plazma transaminaziarında yükselme saptanıyor. Öyküsünden akne vulgaris tedavisi amacıyla 2 aydır sentetik vitamin A türevi bir ilaç ve adını hatırlayamadığı bir antibiyotik kullandığı öğreniliyor.
Bu antibiyotik en büyük olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Klindamisin
B) Ampisilin
C) Minosiklin
D) Eritromisin
E) Siprofloksasin

95. Fibrinolitik tedavi sırasında oluşan kanamayı engellemek amacıyla aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır?
A)
Streptokinaz
B) Aminokaproik asit
C) Ürokinaz
D) Alteplaz
E) Reteplaz

96. Allerjik astım tedavisinde kullanılan omalizumab aşağıdakilerden hangisidir?
A)
M2-reseptör inhibitörü
B) Fosfodiesteraz inhibitörü
C) β2-adrenerjik reseptöragonisti
D) Anti-IgE monoklonal antikoru
E) Kolinesteraz inhibitörü

97. Hipertansif gebe bir hasta için aşağıdaki antihipertansif ilaçlardan hangisi güvenilir olması nedeniyle öncelikle tercih edilmelidir?
A)
Kaptopril
B) Hidroklorotiazid
C) Metildopa
D) Furosemid
E) İrbesartan

98. Selektif serotonin geri alım inhibitörlerinin en sık görülen yan etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Ajitasyon
B) Gastrointestinal rahatsızlıklar
C) Antikolinerjik etkiler
D) Sedasyon
E) Hipotansiyon

99. Farmakodinaminin başlıca ilgi alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
İlaç emilimi
B) İlaç dağılımı
C) İlaç transformasyonu
D) İlaç atılımı
E) İlaç etkileri

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin pulmoner hipertansiyon tedavisinde endikasyonu yoktur?
A)
Bosentan
B) Treprostinil
C) Karboprost
D) Epoprostenol
E) İnhalasyonel nitrik oksit

Etiketler:, , , , , , , , ,

Mayıs 2011 Tus Soruları

Tus Temel Bilimler Soruları TUS Klinik Bilimler Soruları

Etiketler:, , , , , , , , , , , ,

Aralık 2010 Tus Klinik Bilimler Soruları

Devamını Oku »

Etiketler:, , , , , , , , , ,

Aralık 2010 Tus Temel Bilimler Soruları

Devamını Oku »

Etiketler:, , , , , , , , ,

Aralık 2010 Tus Soruları

Tus Temel Bilimler Soruları TUS Klinik Bilimler Soruları

Etiketler:, , , , , , , , , , , ,